IB PYP NEDİR?

IB (Uluslararası Bakalorya) Organizasyonu

1968 yılında kurulan bu organizasyon kar amacı gütmeyen uluslararası saygın bir eğitim kuruluşudur. Öğrencilerle hızla küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmek için gerekli becerileri geliştirmek üzere kurgulanmış programlar sunmaktadır. Dünya çapında bu programları uygulayabilmek için organizasyon tarafından yetkilendirilmiş bir uluslararası dünya okulları ağı mevcuttur. Bu okullar uyguladıkları programların eğitim, pedagojik liderlik ve öğrenci başarısı alanlarındaki yüksek standartlarını geliştirerek sürdürmek ile yükümlüdürler.

Organizasyonun misyonu şöyledir:

“Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunacak sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, IBO, okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak zorlu uluslararası eğitim ve ölçme-değerlendirme programları geliştirir. Bu programlar, dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri, farklı olmanın haklı olmayı etkilemeyeceğini bilen faal, merhametli ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler olmaya teşvik eder.” (IBO)

PYP Nedir?

IB PYP (Primary Years Programme) – İlk Yıllar Programı- 3 -10 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış uluslararası ilköğretim okulları için ilk müfredat çerçevesidir. Müfredat ve öğretim metodları yoluyla güvenli ve teşvik edici bir ortamda her bir çocuğun entelektüel, duygusal ve fiziksel potansiyelini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası bakış açısı: PYP’nin arkasındaki yönlendirici güç uluslararası bilinç felsefesidir. IB’nin misyon bildirisi dünya vatandaşı olduğunu kabullenen ve dünyada değişiklikler yapmaya istekli genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bütünleşik: Matematik, dil, fen bilgisi, sosyal bilgiler, bilgi teknolojileri, müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ders alanları, öğrencilerin konular arasında bağlantılar kurmasına yardımcı olmak ve böylece daha etkili bir öğrenme sağlamak amacıyla disiplinlerüstü temalar aracılığıyla öğretilir.

Bireyselleştirilmiş: Öğrenme ve öğretme öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılır. Öğrencilerden okul hayatı, ev hayatı ve dünyada hayat arasında bağlantılar kurmaları istenir. Bu bağlantılar uluslararası bilince katkıda bulunan tutumların gelişimini sağlar. PYP düşünme, iletişim, sosyal, araştırma ve özyönetim becerilerini besler. Öğrenciler öğrendiklerini okul topluluğuna, yerel topluma ve küresel topluma hizmet yoluyla uygulamaya teşvik edilirler.

PYP 5 temel öğeden oluşan bir müfredat temeli sunar:

Bilgi – matematik, dil, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve sanat dersleri konu içerikleri

Kavramlar – disiplinler içerisinde ve üzerinde zaman veya mekan fark etmeksizin evrensel önem taşıyan fikirler. Kavramlar sorgulamayı yönlendiren sorular olarak sunulur.

Beceriler – düşünme, sosyal etkileşimler, iletişim, özyönetim ve araştırma üzerine belirli kabiliyetler

Tutumlar – yönelimler, değerler, inançlar ve öğrenmeye karşı duygular

Eylem – dünyada değişiklikler yapma

IB Öğrenen Profilleri

IB öğrenen profili IB Dünya okulları tarafından değer verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerle birlikte hedeflenen, toplumsal anlamda dünya vatandaşı olma bilincine sahip, gezegenimizi koruma sorumluluğunu herkesle birlikte paylaştığının farkında olan, uluslar arası platformda düşünce sahibi bireyler yetiştirerek daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olmaktır. Öğrenciler bu sayede yerel, ulusal ve küresel anlamda bir dünya vatandaşı olarak yetişir.
DUYARLI

Duyarlılık, merhamet ve saygı gösteriyoruz. Hizmete bağlılık gösteriyoruz ve başkalarının hayatında ve etrafımızda olumlu bir fark yaratmak için harekete geçiyoruz.

İLETİŞİM KURAN

Kendimizi birden daha fazla dilde ve birçok şekilde öz güvenli ve yaratıcı olarak ifade ediyoruz. Etkin şekilde dayanışma kuruyor, diğer birey ve grupların bakış açılarına dikkatlice kulak veriyoruz.

ARAŞTIRAN – SORGULAYAN

Merakımızı besliyor, sorgulama ve araştırma becerilerimizi geliştiriyoruz. Tek başına ve başkalarıyla nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Hevesle öğreniyor ve hayat boyunca öğrenme sevgimizi koruyoruz.

BİLGİLİ

Kavramsal anlamayı geliştiriyor ve kullanıyor, farklı disiplinler hakkında yeni bilgiler keşfediyoruz. Yerel ve evrensel açıdan anlam ifade eden konular ve fikirlerle ilgileniyoruz.

İLKELİ

Doğruluk, dürüstlük ve adalet duygusu ile her yerde insan hakları ve onuruna saygıyla hareket ediyoruz. Hareketlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alıyoruz.

RİSKİ GÖZE ALAN

Belirsizliğe karşı sağduyu ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirleri ve yenilikçi stratejileri keşfederken bağımsız ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında çalışkan ve dayanıklıyız.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

Dünyayı ve kendi fikirlerimiz ile tecrübelerimizi düşünceli bir şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenimimizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek üzere güçlü ve zayıf noktalarımızı anlamaya çalışıyoruz.

DÜŞÜNEN

Analiz ederken kritik ve yaratıcı düşünceyi kullanıyor ve karmaşık sorunlara karşı sorumluluk duygusuyla harekete geçiyoruz.

AÇIK GÖRÜŞLÜ

Kendi kültürümüzü ve kişisel hikâyelerini, başkalarının değer yargıları ve gelenekleriyle eleştirel olarak takdir ediyoruz. Birden çok bakış açısı arıyor ve değerlendiriyoruz ve tecrübelerimizden ders alıyoruz.

DENGELİ

Kendimiz ve başkalarının refahı için hayatlarımızın zihinsel, fiziksel ve duygusal olmak üzere farklı yönlerini dengelemenin öneminin farkındayız. Diğer insanlar ve içinde yaşadığımız dünyaya bağlılığımızın bilincindeyiz.

PYP MÜFREDATININ 5 TEMEL ÖĞESİ

PYP Müfredatı yazılı müfredat, öğretilen müfredat ve ölçülen müfredat olarak birbirine bağlı üç bölümden oluşur. Yazılı müfredat, neyin öğrenmeye değer olduğunu gösteren çerçevenin belirlenmesini, öğretilen müfredat, iyi sınıf uygulamalarının kuramı ve uygulanmasını, ölçülen müfredat, etkili ölçme değerlendirme kuramı ve uygulamasını sağlar. PYP müfredatının geliştirilmesinde 5 temel ögeden faydalanılır.

1- Bilgi: Öğrencilerin daha önceki tecrübelerini ve anladıklarını göz önünde bulundurarak araştırmalarını, öğrenmelerini istediğimiz önemli ve alakalı müfredat içeriğidir. Öğrenilmesi gereken içeriğin çerçevesinin belirlenmesi için DİSİPLİNLERŪSTÜ TEMALAR’ a yer verilir.

2-Kavram: Öğrencilerin tutarlı ve derin bir anlayış edinmeleri için araştırmaları, yeniden keşfetmeleri gereken güçlü fikirlerdir. Keşfedilmesi gereken fikirler için ANAHTAR KAVRAMLAR a yer verilir.

3-Disiplinler üstü beceriler: Değişen ve zorlu bir dünyada başarılı olmak için öğrencilerin sahip olmaları gereken yetenekler için DİSİPLİNLERÜSTŰ BECERİLER' e yer verilir.

4-Tutumlar: Öğrenme, çevre ve insanlar hakkında temel değerleri, inançları ve duygulan yansıtan davranışları sergilemeleri için TUTUMLAR'a yer verilir.

5-Eylem: Öğrencilerin tüm öğrenmelerinin sonunda edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak sorumlu davranışa geçmeleri için EYLEM'e yer verilir.

1-BİLGİ

Öğrencilerin ne hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyoruz?

Disiplinler üstü temalar, önemli bilgilere ulaşmak için okul tarafından belirlenmiş, öğrencinin büyük ölçüde katılımını hedefleyen araştırma sorgulamaya dayalı eğitim programı geliştirmelerini sağlar. Öğrenilen bilgiler gerçek yaşamla ilintili olduğundan, öğrenciler öğrenilen konular ve kendi yaşamları arasında bağlantı kurarlar. Bu yolla öğrenen öğrenciler, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaya, görevlerini üstlenmeye başlayacak ve kendi eğitimlerinde daha aktif olacaklardır. Altı disiplinler üstü tema altında yaş seviyelerine göre oluşturduğumuz sorgulama programımız ve sorgulama ünitelerimiz bu içeriği oluşturan en önemli öğelerdir. Disiplinler üstü temaların açılımları her yaş seviyesinde basitten karmaşığa doğru düzenlenerek 9.6 haftalık sürelerde işlenir. Bir eğitim yılı süresince 4 yaş öğrencileri 4 tema, 5 yaş öğrencileri 5 tema ve 6 yaş ve ilkokul sınıf öğrencileri 6 tema işlerler. Öğrenciler, her biri belirli bir disiplinler üstü tema ya ilişkin ana fikri ele alan, sorgulama üniteleri bağlamında küresel önem taşıyan bu konuları araştırır, sorgular ve öğrenirler.

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMALAR

AÇIKLAMALAR

 

Kim Olduğumuz

 

 

Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel. fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.

 

Bulunduğumuz Yer ve Zaman

 

Yer ve zaman hakkında sorgulama, kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle bağlantıları.

 

Kendimizi İfade Etme Yollarımız

 

Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yollan, estetik olan takdir etmemiz.

 

Dünyanın İşleyişi

 

Doğa ve kanunları hakkında sorgulama : (fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

 

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

 

İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki etkisi.

 

Gezegeni Paylaşma

 

Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama, toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.

 

 

VELİLERE ÖNERİLER: PYP disiplinler üstü temalarının kapsamlarını çocuğunuzun okuduğu seviye için hazırlanan sorgulama ünitelerini okulumuz PYP Sorgulama Programını inceleyerek takip edebilirsiniz. Çocuğunuzun bu kapsamlar hakkında merak ettikleri ile ilgili sorular sorması, bu soruların cevaplarına ulaşması için araştırma yapmaya yönlendirebilirsiniz. Araştırma yapmaları için basılı ve online materyallere ulaşmalarına, ulaşılan bilginin geçerliliği ve güvenilirliği hakkında düşünmesine destek olabilirsiniz Bilginin ve öğrenmenin değerini anlaması için çocuğunuzla işbirliği yapabilirsiniz.

2-KAVRAM

Öğrencilerimizin neleri anlamalarını istiyoruz?

Anahtar sorularla ifade edilen sekiz temel kavram, sorgulamayı yönlendirir ve öğrencilerin alanlar üstü bir bakış açısı edinmelerine yardımcı olur. PYP kavramları müfredat süresince öğrencilerin araştırma sorgulamalarını destekler.

PYP ANAHTAR KAVRAMLAR

AÇIKLAMALAR

Şekil-Neye Benziyor?

Her şeyin gözlemlenebilir, tanımlanabilir, betimlenebilir ve sınıflandırılabilir özellikleri olan bir şekli olduğu anlayışı

İşlev- Nasıl Çalışıyor?

Her şeyin incelenebilecek bir amacı, görevi ve davranış biçimi olduğu anlayışı

Sebep-Sonuç- Neden Böyle?

Hiçbir şeyin öylesine meydana gelmediği, işleyen sebep-sonuç ilişkilerinin olduğu ve hareketlerin sonuçlar doğurduğu anlayışı.

 

Değişim-Nasıl Değişiyor?

Değişimin bir halden diğerine geçiş süreci olduğu anlayışı evrensel ve kaçınılmazdır.

Bağlantı-Diğer şeylerle arasında nasıl bir bağlantı var?

Tek bir ögenin hareketinin diğerlerini etkilediği etkileşen sistemler dünyasında yaşadığımız anlayışı

 

Bakış Açısı-Farklı bakış açıları nelerdir?

Bilginin bakış açılarına göre değiştiği, farklı bakış açılarının farklı yorumlara, anlayışlara ve bulgulara yol açtığı, bakış açılarının bireylere topluluklara, kültürlere ve disiplinlere ait olabileceği anlayışı.

 

Sorumluluk-Sorumluluğumuz nedir?

İnsanların anlamalarına bağlı olarak seçimler yaptığı ve hareketlerinin de sonunda bir fark yarattığı anlayışı.

 

Dönüşümlü Düşünme-Nereden biliyoruz?

Farklı düşünme yolları olduğu ve çıkarımlarımız hakkında dönüşümlü düşünmenin, muhakeme yöntemlerimizin dikkate aldığımız kanıtın niteliği ve güvenilirliği üzerinde düşünmenin önemli olduğu anlayışı.

 

 

VELİLERE ÖNERİLER: PYP anahtar kavramlarına rehberlik eden soru kalıpların, günlük yaşamınızda vurgu yaparak kullanmaya yönelebilirsiniz. Çocuğunuzla diyaloglarınızın odağında karşılık sorular sorarak sohbeti derinleştirmeye çalışabilirsiniz. Çocuğunuzun günlük hayata ve sorgulama ünitelerine ilişkin sorduğu her tür sorunun değerli olduğu mesajım kendisine verip bu soruların anahtar kavramlardan hangisi ile ilişkili olduğu hakkında düşünmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun sorgulama üniteleri hakkında merak ettiği soruları not ederek öğretmenleri ile paylaşabilirsiniz.

3-DİSİPLİNLER ÜSTÜ BECERİLER

Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini istiyoruz?

Doğası gereği değişen ve zorlu bir dünyada başarılı olmak için öğrencilerin sahip olmaları gereken yetenekler vardır. Öğrenciler sekiz kavram çerçevesinde amaca uygun sorgulama yaparken ve bilgiye ulaşırken aynı zamanda yaşam boyu kullanabilecekleri temel becerileri de edinirler.

SOSYAL BECERİLERİ

Sorumluluğu kabul etme

Başkalarına saygılı olma

İşbirliği içinde olma

Çatışmaları çözümleyebilme

Grupla karar alma

Farklı rollere uyum sağlayabilme

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Bilgiyi edinme

Anlama

Uygulama

Analiz etme

Sentez yapabilme

Değerlendirme

Diyalektik düşünme

Düşünme üzerine düşünme

 

ARAŞTIRMA BECERİLERİ

Soru üretme

Gözlem yapma

Plan yapma

Bilgi toplama

Bilgileri organize etme, düzenleme ve yorumlayabilme

Araştırma sonuçlarını sunma

 

İLETİŞİM BECERİLERİ

Dinleme

Konuşma

Okuma

Yazma

Sözlü olmayan iletişim

ÖZYÖNETİM BECERİLERİ

Büyük kas becerileri

Küçük kas becerileri

Uzaysal farkındalık

(Alan/mekan bilinci)

Organizasyon

Zaman kullanımı

Güvenlik bilgileri

Sağlıklı yaşam

VELİLERE ÖNERİLER: Çocuğunuzun düşünme becerilerinin gelişimine destek olmak için merak ettikleri hakkında sorgulamalar gerçekleştirmeleri için yönlendirebilirsiniz. İletişim becerilerinin gelişimine destek olmak için anlama ve anlatım ile ilgili her tür fırsatı etkili biçimde deneyimleyebileceği ortamlar yaratabilirsiniz, kendiniz model olabilirsiniz. Sosyal becerilerinin gelişimine destek olmak için farklı sosyal ortamlarda bulunmasını sağlayabilir ve bu tür ortamlara girmesini teşvik edebilirsiniz. Öz yönetim becerilerini desteklemek için sorumluluklar verebilir ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için destek olabilirsiniz. Araştırma becerilerinin gelişimine destek olmak için merak ettikleri hakkında farklı kaynaklara ulamaları ve edindikleri bilgileri bir süzgeçten geçirerek değerlendirmeleri konusunda yardımcı olabilirsiniz.

4- TUTUMLAR

Öğrencilerimizin ne hissetmelerini bekliyoruz?

Öğrenme, çevre ve insanlar hakkındaki temel değerlerin, inançların ve duyguların ifadeleri davranışlardır.

Değer bilme: Dünyanın güzelliklerinin, şaşırtıcılığının ve insanların değerini bilmek.

Başlık: Öğrenme kararlılığına sahip olmak, öz-disiplin ve sorumluluk sahibi olmak.

Güven: Öğrenen olarak yeteneklerine güven duymak, risk almak, öğrendiklerini uygulamak, yerinde kararlar almak ve doğru seçimler yapmak.

İşbirliği: İşbirliği yapmak, gerektiği zaman lider olmak veya lideri takip etmek.

Yaratıcılık: Zor durumlarda, problemlere yaklaşımda ve düşüncelerinde yaratıcı olmak.

Merak: Öğrenmenin doğası: dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.

Empati: Diğerlerinin duygularım ve düşüncelerini anlamak için hayal gücünü kullanarak kendini başkalarının yerine koyabilmek

Şevk: Öğrenmekten zevk almak.

Bağımsız davranma: Bağımsızca düşünüp, hareket etmek, ilkelere dayanarak kendi kararlarını alabilmek ve bu kararları savunabilmek.

Doğruluk, dürüstlük: Doğruluk, dürüstlük hissine sahip olmak, kişilik sahibi olmak.

Saygı: Kendine, başkalarına ve çevreye karşı saygılı olmak.

Hosgörü: Dünyadaki farklılıklara ve çeşitliliğe karşı duyarlı olmak ve diğerlerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır olmak.

VELİLERE ÖNERİLER: PYP tutumlarını öncelikle sizler sergilemeye çalışarak çocuğunuza model olabilirsiniz. Çocuğunuzla her fırsatta ilgili tutumlar hakkında sohbet edebilirsiniz. Kitap okurken veya dinlerken izlerken tutumlara ilişkin örnekler varsa, bu örnekler hakkında sohbet edebilirsiniz. Eviniz ile ilgili "ortak kararlar" alırken tutumlar hakkında ailecek düşünebilirsiniz ve bu kararların hangi tutumlara uygun olduğunu değerlendirebilirsiniz Çocuğunuz ilgili tutumlara ilişkin davranışlar sergilediğinde, bu davranışından ve sergilediği tutumdan dolayı kendisini takdir edebilirsiniz.

5- EYLEM

Öğrencilerin nasıl eyleme geçmelerini istiyoruz?

PYP'nin apaçık bir beklentisi, başarılı sorgulamanın, öğrenme sürecinin sonunda öğrenciyi kendisi tarafından başlatılan sorumlu eyleme götürmesidir. Bu eylem, öğrencinin öğrendiklerini geliştirecek ya da daha geniş bir sosyal etkisi olacak ve her yaş aralığında apaçık farklı olacaktır. PYP okulları, bütün öğrenenlere, dünyada ve dünya için bir fark yaratmak üzere harekete geçmeyi seçme, kendi eylemleri hakkında karar verebilme ve bu eylemler üzerinde düşünme fırsatım verir. Eylem, sorgulama sürecindeki öğrenmelere ilişkin kanıtlan içerir. PYP, sorgulama süreci sonunda öğrenciler tarafından başlatılan sorumlu bir eylemi amaçlar. Program aracılığıyla öğrencilerin yerel ve küresel konular hakkında düşünmeleri, bilinci seçimler yapmaları, eyleme geçmeleri ve gerçekleştirdikleri eylemler üzerinde düşünmelerini içeren süreçler sağlanır.

 

VELİLERE ÖNERİLER: Çocuğunuzun davranışlarını PYP Sorgulama Üniteleri kapsamında gözlemleyebilir ve destekleyebilirsiniz. Evde sorgulama sürecine paralel olarak gelişen davranış değişiklikleri, alınan kararlar, uygulamalar, yaşantılar söz konusu olduğunda bu değişim ve gelişimleri destekleyebilirsiniz Çocuğunuzun sorgulama sürecine ilişkin gerçekleştirdiği eylemleri "PYP Gelişim Raporu "nun veli görüşü kısmına not ederek bizlerle sorgulama üniteleri sonunda paylaşabilirsiniz.

 

ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİMİNE NASIL KATKI SAĞLARSINIZ?

+ Çocuğunuzun öğrendiklerini sizlerle paylaşması için ona sorular sorun ve onu ilgilendiği konularla ilgili araştırma yapmaya yönlendirin.

+ Bilginin değişken olduğunu fark edin ve fark ettirin. Çoğunuzun kaynaklara ulaşımına destek olun.

+ Tutum, söylem ve davranışlarınızla 1B öğrenen profili için model olun, + Evinizde farklı konularda seçilmiş, ulusal ve uluslararası kitaplarla zenginleştirdiğiniz bir kütüphane kurun.

+ Okulda ne öğrendiğini çocuğunuza sorun ve bunu bilmesinin neden önemli olduğunu sorarak açıklamalar yapmasını sağlayın.

+ Çocuğunuzun yaş özelliklerini bilmeniz ve takip etmeniz çocuğunuzun davranışlarını anlamanızda size yardımcı olacaktır.

+ Çocuğunuza okulda işlenen konular ve merak ettikleri hakkında çeşitlilik arz eden sorular yöneltmeniz, üst düzey düşünme becerisini geliştirmesinde yararlı olacaktır. Çocuğunuzu soru sormaya yönlendirin. Sorularına soruyla yanıt verin.

+Çocuğunuzun kendi becerileriyle çözebileceği bir sorunla karşılaşması durumunda, bağımsız bir birey olarak sorunları kendi başına çözebileceği yolunda onu teşvik edin.

+ Çocuğunuzun düşünme becerilerini geliştirmek için kendisini, çevresini ve hayatını sorgulamaya teşvik edin.

+ Öz yönetim becerilerini geliştirmek için ona evde sorumluluklar verin.

+ İletişim becerilerini geliştirmek için söz hakkı tanıyın ve paylaşımda bulunmasını sağlayın.

+ Sosyal becerilerinin gelişimi için farklı ortamlara girmesini ve bir hobi edinmesini sağlayın.

+ Okul dışında kendi yaş grubuyla zaman geçirmesine imkân tanıyan ortamlar yaratın.

+Araştırma becerilerinin gelişimi için merak ettiği konulan araştırması için ona imkân kaynaklar sağlayın.

+Dürüstlük, sorumluluk güven, hoşgörü, saygı, hak ve adalet gibi kavramları çocuklarınızla tartışmaktan çekinmeyin. Sonuçları ne olursa olsun dürüstlüğün ve adil olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatım.

+ Çocuğunuzun kazınmayı öğrenmesi kadar kaybetmeyi de öğrenmesinin gerekli olduğunu unutmadan onunla oynadığımız oyunlarda bilerek yenilmeyin.

+ Dinleme alışkanlığını geliştirmeye yönelik çalışın ve ona örnek olun. İyi bir dinleyici olmak etkili iletişim kurmanın bir şartıdır. Çocuğunuzu tüm iletişim araç ve yöntemlerini etkili olarak kullanmaya yönlendirin.

+ Evinizde koyacağınız kuralları karşılıklı bir anlaşma şeklinde oluşturmaya dikkat edin. Bu kurallara neden ihtiyacınız olduğunu birlikte sorgulayın.

+ Dil, din, tür farkı gözetmeksizin sizden farklı olan insanlarla aynı gezegeni paylaştığımızı, bu anlamda hepimizin aslında bir dünya vatandaşı olduğumuzu ve bu sebeple her türlü bakış açısı ve farklılığa saygı göstermemiz gerektiği konusunda örnekler verin.

+ Sadece aile bireylerine karşı değil çevresine, toplumuna, okuluna, ülkesine karşı hangi sorumlulukları olduğunu tartışın. Kişisel ve toplumsal duyarlılığınızı çocuğunuza da hissettirin.

+ Çocuğunuza, risk almanın tehlikeye atlamak olmadığını anlatmanız güvenlikleri açısından çok önemlidir. Yeni şeyler deneme konusunda çocuğunuzun çekindiğini hissediyorsanız, denemesi konusunda onu teşvik edin. Her yeni deneyimle ilgili duygularının ve düşüncelerinin, değişip değişmediğini konuşun. Dengeli bireyler yetiştirebilmek adına dengeli bir beslenme, spor yapma gibi aktivitelerin hayatınızda ne kadar önemli olduğunu ona da göstererek örnek olun.

+ Çocuğunuzun gelişimini yakından izleyin. Ödevlerini, gelişim raporunu, karnesini beraber inceleyin ve dönem içindeki çalışmalarını hatırlamasını, zayıf ve güçlü yönlerini görerek ilerideki çalışmaları hakkında yeni kararlar almasını destekleyin.

+ Aldığı kararlan eyleme dönüştürebilmesi için yapacaklarını birlikte listeleyin ve onu bu yolda destekleyin.

+ Öğrenen profili özelliklerini birlikte tartışın. Hangi özellikte zayıf ya da güçlü olduğunu ve neden böyle düşündüğünü öğrenmeye çalışın ve gelişmesi yönünde kararlar almasını sağlayın.

ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİMİNİ NASIL TAKİP EDECEKSİNİZ?

+ Okul öncesi öğrencilerimizin yıl boyunca hazırlayacakları ürün dosyalarını sizlere sunmalarına fırsat vermek adına öğrenci-öğretmen ve velilerin bulunacağı sunum günleri düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin sene başından sene sonuna kadar gösterdikleri gelişimin somut kanıtı niteliğinde olan bu çalışmaları sene sonunda yıllar arasındaki gelişimini takip etmek amacı ile bir üst kademeye geçireceğiz.

+Sizlere göndereceğimiz sınıf tabanlı ve ünite bazlı e-bültenlerimizle işlenen konular ve aktiviteler konusunda bilgi vereceğiz. Ünitelerimize ait E-Bültenlerimizi web sitemizde bulabilirsiniz.

+Her ünite sonunda sizlerle öğrencilerimizin bireysel gelişim raporlarını paylaşacağız.

PYP hakkında ayrıntılı bilgiye www.ibo.org adresinden ulaşabilirsiniz.

PYP SERGiSi

 

1- PYP SERGİSİ NEDİR?

PYP Sergisi öğrencilerin ilköğretim yaşantılarını 4. yılında, hayat boyu birer öğrenen olduklarını kanıtladıkları bağımsız olarak araştırma yaptıkları ve eyleme geçtikleri bir süreçtir. Öğrenciler seçtikleri bir konuda arkadaşları ile grup içinde çalışarak, araştırma yapar bilgi edinirler.

Araştırma sonuçlarından edindikleri bilgiyi sunarlar. Öğrendikleri sonucunda çevreleri için faydalı olacak bir eylem tasarlarlar. Seçtikleri eylemi hayata geçirirler.

Öğrencilerin arkadaşları ile işbirliği içinde araştırma yaptığı bu süreçte IB Öğrenen profili, tutumları, disiplinler üstü becerileri sergilemeleri beklenir.

Öğrenciler süreç boyunca kendilerini değerlendirir, daha iyi olmak için kendilerine hedef koyarlar:

Okulca belirlenen PYP sergi zamanında bu çalışmalara dair kanıtlan, nasıl araştırma yaptıklarını, nasıl eyleme geçtiklerini ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine sunar ve PYP sergi sertifikası almaya hak kazanırlar.

 

2- PYP SERGİSİNİN AMACI

 

• Öğrencilere kendi öğrenmeleri için bağımsızlıklarını ve sorumluluklarını sergileme fırsatının tanınması

• Öğrencilere çoklu bakış açılarını keşfetmeleri için fırsat tanınması ve derinlemesine, ortaklaşa yürütülen bir sorgulamanın içine girmeleri,

Öğrencilerin daha önceki yıllarda öğrendiklerini sentezlemesi ve kullanması ve de PYP süresince kat ettikleri mesafeye dair dönüşümlü düşünmesi

• Öğrencilerin anlamalarının değerlendirilmesi için uygun bir sürecin sunulması

Öğrencilerin öğrenmelerinin neticesinde nasıl harekete geçebileceklerinin sergilenmesi PYP'nin temel öğelerini bir araya getiren ortaklaşa bir deneyim çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul topluluğunun diğer üyelerinin toplanması

• Öğrenenlerin ilköğretimden ortaöğretime/lise öğretimine geçişlerinin kutlanması

 

3- ÖĞRENCİLER SERGİ SÜRESİNCE NELER YAPACAKLAR?

 

 1. Öğrenciler sergi için gerçek yaşamdan bir konu ya da sorunu seçecekler.
 2.  Grup arkadaşları ile birlikte bir ana fikir, sorgulama hatları ve sorular üzerinde karar verecekler
 3. IB öğrenen profili özelliklerini sergileyecekler.
 4. Tüm anahtar kavramları anlayacak ve onları kullanarak araştırma yapacaklar.
 5. İletişim, sosyal, düşünme, araştırma ve
 6. IB Tutumlarını sergileyecekler. Öz yönetim becerilerini sergileyecekler.
 7. Grup arkadaşları ile birlikte kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak işbirliği içinde gerçek yaşamla ilgili bir konu ya da sorunu sorgulamak için araştırmalar yapacaklar.
 8. Öğrendiklerinden yola çıkarak çevrelerinde bir fark yaratacak eylem tasarlayıp uygulayacaklar
 9. Sınıf öğretmenleri ve gruplar için atanan mentor öğretmenler, öğrencilere kendi başlarına sorgulama ve araştırma yürütmede destek olacaklar.
 10. Sergi hazırlık sürecinde her hafta neler yaptıklarını ve bir sonraki hafta yapacaklarını planladıkları sergi günlüğü tutacaklar.
 11. Araştırma çalışmalarının kanıtlarını dosya içinde saklayacaklar.
 12. Sergi hazırlık süreci boyunca yaptıklarının fotoğrafını veya videosunu çekerek kaydını tutacaklar.
 13. Sergi kitapçığındaki çalışmaları haftalık yönergeleri okuyarak takip edecek ve değerlendirme çalışmalarını tamamlayacaklar.
 14. Araştırma yaparken kaynak olarak kitap, dergi, internet, bilişim teknolojilerini kullanacak, gezi veya röportaj yapacaklar.
 15.  Bilgi kaynaklarına gönderme yaparken akademik dürüstlük anlaşmasına uyacaklar.
 16. Öğretmenlerle, arkadaşlarıyla ve sizlerle etkili bir şekilde iletişim kuracaklar.
 17. Öz değerlendirme yapacak ve birbirlerini değerlendirecekler,
 18. Sergiyi okulda sunacaklar.

   

  4 ÖĞRENCİLERE SERGİ SÜRESİNCE NASIL DESTEK VERİLECEK?

  A) Öğretmenin rolü

  Sergi sürecini başlatmak, kolaylaştırmak ve sürece rehberlik etmek

  Süreçte öğrencilerin yaşamaları olası sorunların üstesinden gelebilmeleri için öğrenci sorgulamalarında onlara destek sunmak

  • Diğer öğretmenlerle ortaklaşa planlamalar yapmak

  • Öğrencilere, velilerle ve diğer katılımcılarla düzenli olarak iletişime geçmek • Gerektiğinde ya da uygun olduğu durumlarda mentor görevi üstlenmek

  • Öğrenme faaliyetleri sırasında sorumluluklarını üstlendiklerinden ve de kullandıkları kaynaklar konusunda ilkeli davrandıklarından emin olmak için öğrencilerle akademik dürüstlük temel anlaşması yapmak

  • Birincil ve ikincil kaynakların dengeli bir şekilde kullanılması konusunda öğrencileri teşvik etmek; öğrencilerin bilgiye erişim sağlamaları konusunda yardımcı olmak ve araştırmada kullanılan kaynaklardan nasıl alıntı yapılacağını bildiklerini temin etmek • Öğrencilerin ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak, öğrenme tarzlarını ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve de önceki bilgilerinin neler olduğu konusunda karar birliğine vararak öğrencilerin katılımını sağlamak. Serginin sonunda kendilerini harekete geçmeye hazır hissedebilmeleri için öğrencileri cesaretlendirmek

  • Tüm temel öğelerin (Bilgi, tutum beceri, kavram eylem) dahil edildiğinden emin olarak sergi sürecini değerlendirmek

  • Süregelen dönüşümlü düşünme faaliyeti de dahil olmak üzere tüm süreçlerin ayrıntılı kayıtlarını tutmak

  • Öğrencilerin öğrenmelerini kutlamak için onları teşvik etmek ve onlara katılmak

  B) Velinin/vasinin rolü:

  Serginin amacını ve gerekliliklerini anlamak

  Sorgulama süreci boyunca öğrencileri ve öğretmenleri desteklemek ve teşvik etmek Bültenleri okuyarak, toplantılara katılarak, okulların websitelerini gözden geçirerek, öğrencilerle konuşarak bilgilenmek

  • Kaynaklara - insanlar, mekânlar, medya ve bilgi - ulaşmada öğrencilere yardımcı olmak • Uygun durumlarda kendi uzman bilgilerini sağlamak

  . Gerektiğinde ya da uygun olduğu durumlarda mentor görevi üstlenmek • Bağımsız sorgulamayı teşvik etmek ve sürecin sahibinin öğrenci olduğu gerçeğine saygı göstermek

  • Sergiye dair dönüşümlü düşünme ve bu konuda geribildirimde bulunmak • Serginin gerçekleştirilmesine katılarak öğrencilerle birlikte bunu kutlamak

  C) PYP koordinatörünün ve okul müdürünün rolü:

  • Sergide görev alan öğretmen ve öğrencilere destek vermek Ilgili profesyonel gelişmeler ve destek için fırsatlar sunmak

  • Okulda serginin tanıtımını yapmak

  Öğretmenlerin ortaklaşa bir şekilde sergiyle ilgili planlamalar yapabilmeleri için yeterince zaman ayırmak

  • Uygun kaynakları sunmak için yeterince fon tahsis etmek

  • Serginin gerçekleştirilmesine katılarak öğrencilerle bunu kutlamak

  D) Mentor öğretmenin rolü:

  • Toplantılar düzenlemek: Öğrenciler sorgulamalarıyla ilgili ana fikirlerini yazıya döktükten sonra, mentorluk rolünü üstlenmiş olan öğretmenler öğrenci gruplarıyla eşleştirilir. Öğrenciler, mentorlarıyla temasa geçmek ve toplantılar düzenlemekle sorumludur. Sergiye götüren süreçte gruplar ya haftada bir ya da ihtiyaçlarına uygun bir sıklıkta mentorlarıyla buluşurlar. Mentor öğrencilere yeni hedefler belirlemede yardımcı olurken, onlara rehberlik eder ve kat ettikleri ilerlemeyi izlemelerinde yardımcı olur.

  Rehberlik etmek: Mentor öğretmenler sorular sorarak, kaynak önerilerinde bulunarak, zorlu bilgileri yorumlamada ve röportajları ya da telefon görüşmelerini kolaylaştımuda yardımcı olarak öğrenciye hedeflerini belirlemede ve bunlan gerçekleştirmede destek verir.

  Kaynak oluşturmak: Öğrencilere destek sunabilecekleri alanları belirleme konusunda yardım eder ve bir "uzmanlar" envanteri sunar. Öğrenciler bu uzmanlarla temasa geçer ve gerektiğinde destek alabilmek için düzenlemeler yapar. Araştırma çalışmalarında bilgisayar kullanımı, kaynak kitap bulma, gezi düzenleme gibi öğrencilerin zorlandığı alanlarda destek olur.

  • Değerlendirmek: Öğrenci değerlendirmelerinin bazı açılarından mentorlar da sorumludur.

  Mentorlar resmi değerlendirmeler yapmazlar, mentorlar tamamen danışmanlık rolü üstlenmişlerdir ve serginin özet değerlendirmesine katılmazlar ancak anekdot niteliğinde gözlemler yapar ve öğrenciler ve öğretmenlere geribildirimde bulunurlar. Destek sundukları alanla bağlantılı olarak süreç değerlendirmelerine katkıda bulunabildikleri gibi sergi sürecine dair dönüşümlü düşünme faaliyetinde de bulunurlar

  5- SERGİNİN UYGULAMA ADIMLARI

  1-Öğrencilerin sergi uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi

  2-Oğrencilere dönüşümlü düşünüp, süreci takip edecekleri sergi kitapçığının tanıtılması

  3-Öğrencilere bilgi, beceri, tutum, anahtar kavram bilgisinin verilmesi

  4- Akademik dürüstlük ve internetten güvenilir araştırma yapma eğitimi verilmesi

  5-Öğrencilere sergi çalışma zamanı ve alanları hakkında bilgi verilmesi

  6-Sergi çalışma takviminin duyurulması

  7-Öğrencilerin arkadaşları ile birlikte disiplinler üstü tema ve ana fikir analizi yapmaları

  8-Çalışılacak konuya karar verilmesi-grupların oluşturulması

  9-Grupların ana fikir yazması ve her bir anahtar kavram için soru yazılması araştırılacak 3 soruya karar verilmesi

  10- Öğrencilerin seçilen konuları grup arkadaşları ile birlikte nasıl araştıracağına ve kullanacakları

  kaynaklara karar vermesi ve planını tamamlaması

  11-Sonuç değerlendirmeye karar verilmesi

  12- Öğrencilerin araştırma yapması ve bulgularını sunması-araştırma makalesi yazması

  13-Eyleme karar verme ve eyleme geçme

  14- Tüm sürecin videoya çekilmesi tanıtım videosu hazırlanması

  15-Bulguları kullanarak Duvar Sergisi oluşturması

  16-Sunuma karar verme, konuşma hazırlama, prova yapması

  17-Sergi sunumu ve sertifika töreni