DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Değerlendirme Politikası

Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı

Değerlendirme öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık gösterecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme sürecidir. Hem öğrenme kazanımları hem de öğrenme süreci MEB e uygun şekilde değerlendirilir. Değerlendirme tasarımı hem geriye hem ileriye dönüktür.

Öğrencilere geri-bildirim sağlayarak:

 • Öğrenmeyi arttırır.
 • Öğrenme & öğretme süreci boyunca veya sonrasında öğrencileri dahil eder ve motive eder.
 • Öğrencileri doğruca ve derinlemesine öğrenmelerine dahileder.
 • Gelişme ve başarıyı vurgular.

Değerlendirme, öğrencilerin kendi kendini ayarlayan öğrenenler olmalarını desteklemek için güçlü bir araçtır. İlerlemelerine yansır ve gelecekteki öğrenim için hedefler koyarken, aşağıdaki soruları dikkate alabilirler.

 • Bilmem gereken ne?
 • Sorularıma cevap verebilmek için hangi bilgi ve becerilere ihtiyacım var?
 • Öğrenme hedeflerime ulaşmak için geri bildirimi nasıl kullanırım?

 

Öğretmenlere geri-bildirim sağlayarak:

 • Öğretim uygulamalarının etkisi üzerine fikir verir.
 • Yönergeler sonuç-temelli olarak gözden geçirilir.
 • Gelişme gerektirenleri gösterir, bir sonraki adıma karar vermeyi sağlar.
 • Öğrenme stratejileri geliştirmeye yönlendirir.

Öğrenme topluluğundaki öğretmenler de aşağıdaki soruları sorarak değerlendirirler:

 • Öğrenci öğreniminde ne gibi farkındalık ve anlayışa sahibiz?
 • Öğrencilerin neler yapabileceğini, söyleyebileceğini, yaratacağını ve gösterebileceğinin kanıtı nedir?
 • Kaliteyi neyin oluşturduğunu anlamalarında öğrencileri nasıl destekliyoruz?
 • Öğrencilere becerilerini uygulamalarında başka hangi bağlamları sağlayabiliriz?
 • Öğrenmeyi daha da geliştirmek için ne gibi adımlar atılmalıdır?
 • Öğrenci öğrenmesini yeterince desteklediğimizi nasıl bileceğiz?
 • Birden fazla bağlamda ya da sorgulama birimlerinde öğrenmedeki ilerlemeyi nasıl belirleyebiliriz?
 • Öğrencilerle bir sonraki öğrenme adımlarını planlamak için öğrenme kanıtını nasıl kullanırız?

 

Velilere geri-bildirim sağlayarak;

 • Öğrencilerin yönelimleri ve ilgi alanlarını açıklar.
 • Öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğu kısımları gösterir.
 • Öğrenme topluluğuna geri-bildirim sağlayarak;
 • Program yürütmenin işleyişini gösterir.
 • Mesleki gelişim için ihtiyaçları belirlemeye yardımcı olur.

İlk Yıllar Programı'nın öğrenme için değerlendirme uygulamalarını benimsiyoruz. Bu sebeple değerlendirmenin sınıftaki en önemli rolünün öğrenmenin “nasıl” ını öğretmek olduğunu düşünüyoruz.

 

Değerlendirme İlkeleri

Etkili değerlendirme uygulamaları okulun tüm öğrenme topluluğu göz önünde bulundurur.

Öğrencilerin;

 • Bilgiyi kavramsal anlamalarını farklı beceri ve anahtar kavramlar, eylem olan tüm 5 temel öğeyi ve 6 disiplinlerüstütema  yoluyla gösterebilmeleri beklenir.
 • Başarı kriterlerine katkıda bulundukları için “nasıl” ını öğrenirler.
 • Konu üzerine gerçek hayat tecrübeleri, önceki bilgileri sorgulama yapılandırılmadan önce her zaman dikkate alınır.
 • Her öğrenci kendisinin ve birbirlerinin işleri (öğrenmeleri) üzerine dönüşümlü düşünebilirler.

Öğretmenlerin;

 • Öğrencilerin öğrenmeleri ve kendi uygulamaları üzerine dönüşümlü düşünürken işbirliği ile çalışmaları beklenir.
 • Değerlendirme stratejilerini ve araçlarını zümre kadrosu ile birlikte oluştururlar.
 • Öğretmenler öğrenme ve gelişmenin kanıtlarını toplar ve okul topluluğuna etkili bir raporlama sağlar.
 • Başarı kriterlerini-öğrenciden beklentilerini- öğrencinin anlayabileceği bir şekilde ve açık hale getirmek öğretmenin etkili bir değerlendirme için sorumluluğudur.
 • Çeşitli ve dengeli strateji ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzları ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurmalı.

Velilerin;

 • Okulun benimsediği değerlendirme ilkelerini ve uygulamalarını anlamaları beklenir.
 • Öğrenci öğrenimini uygun şekilde desteklerler.

 

Değerlendirme Uygulaması

Öğrencilerin bilgi yapılandırmasının temelinin kendi tecrübeleri ve önceki bilgilerine dayandığı göz önünde bulundurulur. Planlama yaparken bu temelden faydalanmak için ön-değerlendirme stratejisi olarak gözlemler ve açık-uçlu uygulamalar kullanılır.

Biçimlendirici değerlendirme ön-değerlendirmeyi de kapsayan ama tüm öğrenme süreci boyunca devam eden bir geri-bildirim şeklidir. Düzenli ve sık geribildirim sayesinde öğrencilerin öğrenmelerinin ilerlemesi sağlanır. Bu aşamada değerlendirme araçları olarak anekdot kayıtları ve baremler kullanılır.

Sonuç değerlendirme ise ünite bittiğinde sorgulamanın öğrenciye neler kattığını görmek kaydetmek amacıyla yapılır. Sorgulama hatlarının ve öğretmen sorularının ana fikri anlama için yeterli olup olmadığına sonuç değerlendirme yoluyla karar verilir. Ünite başlamadan öncesinde öğretmenler ana fikrin anlaşıldığının nasıl değerlendirilebileceğini düşünerek bir çalışma tasarlar ve kriterler belirler. Önemli olan çalışma ve başarı kriterleri belirlenirken farklı beceri ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurulmasıdır. Değerlendirme aracı olarak da kontrol listesi kullanılır.

Bizler bir öğrenme topluluğu olma fikrini benimsiyoruz. Bunun motivasyon, dönüşümlü düşünme ve gelişim için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm değerlendirme uygulamalarımız bu birlikte öğrenirken birbirine yardımcı olma fikri üzerine kuruludur.

Kullandığımız değerlendirme stratejileri gözlemler, performans değerlendirme, süreç-odaklı değerlendirme ve açık-uçlu uygulamalardır. Bu stratejiler için karar verdiğimiz dört araç vardır:

 • Anekdot kayıtları ve baremleri beceri gelişimlerinin gözlemleri ve süreç-odaklı değerlendirmeleri için,
 • Kontrol listelerini performans değerlendirme ve gözlemler için,
 • Örnekleri ise açık-uçlu uygulamalar için kullanıyoruz.

 

Değerlendirme Raporlama

Bizim raporlama görüşümüz velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kapsanması ve adil ve güvenilir olma, açık ve anlaşılır olma üzerine kuruludur. Değerlendirme raporlarında hiçbir derecelendirme veya puanlama yoktur.

Yıl içerisinde farklı çeşit yazılı raporlar kullanıyoruz.

 

 • Portfolyolar öğrencilerin zaman içinde öğrenmelerini, çalıştıkları işler ve geliştirdikleri becerilerin kanıtlarının bir koleksiyonu olarak gösterir. Tüm kişisel kayıt ve raporlar, çocukların işleri ve fotoğrafları ile birlikte portfolyoların içerisinde saklanır.
 • Ünite-sonu raporu; öğretmenler öğrencilerin bir sorgulama ünitesi boyunca öğrenen profili özelliklerini ve beş temel öğenin (kavramsal anlama, bilgi, beceriler, tutumlar ve eylem) gelişimini ünite sonu raporu ile gösterirler. Bu raporlar üniteye katkıda bulunan disiplin alanlarının öğrenciden beklenen kazanımlarını da içerir.
 • Gelişim raporları; Her sömestr sonunda senede iki defa öğretmenler anekdot kayıtlarında gözlemleyerek değerlendirdikleri öğrencilerin gelişim alanlarındaki ilerlemesini gösteren bir rapor hazırlar.

 

Yazılı raporlar haricinde, toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantıların işlevi geriye kalan okul topluluğuyla açık bir iletişim içinde olmaktır. Çünkü velilerin geri-bildirimini değerlendirme içine dahil etmek, onlara hem program hem de çocuklarının öğrenimi hakkında kaliteli bilgi sağlamak kadar önemlidir.

 

 • Öğretmen-veli toplantısı; Her yılın başında neyi, neden, nasıl yaptığımız konusunda genel bilgi sağlamak amacıyla düzenlenir.
 • Bireysel öğretmen-veli görüşmeleri; Bu görüşmeler yılda iki defa düzenlenir. İlki okul yılının başlangıcında öğretmenlerin öğrenciler hakkında bilgi toplamaları ve velilerin sorularını yanıtlamaları amacıyla yapılır. İkincisi de ikinci sömestrın başında öğrenmenin nasıl ilerlediğini gözden gezdirmek ve bir sonraki adımlara karar vermek için yapılır.
 • Öğrenciler tarafından yürütülen toplantılar; 5 ve 6 yaş öğrencileri öğrenmelerini hem veliler hem de öğrenciler ile paylaşırlar. Daha önceden seçtikleri örnek işleri üzerine düşüncelerini paylaşırlar. Toplantının formatı yaş grupları gözetilerek tamamen öğretmenler tarafından desteklenmekte ve yönlendirilmektedir.
 • Pyp Sergi sunumu;sergi, okulun ve öğrencilerimizin yaşamında önemli bir etkinliktir. Bu etkinlikte PYP nin 5 temel öğesiyle ilgili çalışma yapmaları ve bunu tüm okul topluluğu ve aileleri ile paylaşmaları beklenir.