DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN AMACI

 

Değerlendirme öğretimi bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin öğrenmesine dair devamlılık gösterecek şekilde kanıt toplama, analiz etme, dönüşümlü düşünme ve eyleme geçme sürecidir. Hem öğrenme kazanımları hem de öğrenme süreci MEB e uygun şekilde değerlendirilir. Değerlendirme tasarımı hem geriye hem ileriye dönüktür.

Öğrencilere geri-bildirim sağlayarak:

 • Öğrenmeyi arttırır.
 • Öğrenme & öğretme süreci boyunca veya sonrasında öğrencileri dahil eder ve motive eder.
 • Öğrencileri doğruca ve derinlemesine öğrenmelerine dahileder.
 • Gelişme ve başarıyı vurgular.

Değerlendirme, öğrencilerin kendi kendini ayarlayan öğrenenler olmalarını desteklemek için güçlü bir araçtır. İlerlemelerine yansır ve gelecekteki öğrenim için hedefler koyarken, aşağıdaki soruları dikkate alabilirler.

 • Bilmem gereken ne?
 • Sorularıma cevap verebilmek için hangi bilgi ve becerilere ihtiyacım var?
 • Öğrenme hedeflerime ulaşmak için geri bildirimi nasıl kullanırım?

 

Öğretmenlere geri-bildirim sağlayarak:

 • Öğretim uygulamalarının etkisi üzerine fikir verir.
 • Yönergeler sonuç-temelli olarak gözden geçirilir.
 • Gelişme gerektirenleri gösterir, bir sonraki adıma karar vermeyi sağlar.
 • Öğrenme stratejileri geliştirmeye yönlendirir.

Öğrenme topluluğundaki öğretmenler de aşağıdaki soruları sorarak değerlendirirler:

 

 • Öğrenci öğreniminde ne gibi farkındalık ve anlayışa sahibiz?
 • Öğrencilerin neler yapabileceğini, söyleyebileceğini, yaratacağını ve gösterebileceğinin kanıtı nedir?
 • Kaliteyi neyin oluşturduğunu anlamalarında öğrencileri nasıl destekliyoruz?
 • Öğrencilere becerilerini uygulamalarında başka hangi bağlamları sağlayabiliriz?
 • Öğrenmeyi daha da geliştirmek için ne gibi adımlar atılmalıdır?
 • Öğrenci öğrenmesini yeterince desteklediğimizi nasıl bileceğiz?
 • Birden fazla bağlamda ya da sorgulama birimlerinde öğrenmedeki ilerlemeyi nasıl belirleyebiliriz?
 • Öğrencilerle bir sonraki öğrenme adımlarını planlamak için öğrenme kanıtını nasıl kullanırız?

 

Velilere geri-bildirim sağlayarak;

 • Öğrencilerin yönelimleri ve ilgi alanlarını açıklar.
 • Öğrencinin yardıma ihtiyacı olduğu kısımları gösterir.
 • Öğrenme topluluğuna geri-bildirim sağlayarak;
 • Program yürütmenin işleyişini gösterir.
 • Mesleki gelişim için ihtiyaçları belirlemeye yardımcı olur.

İlk Yıllar Programı'nın öğrenme için değerlendirme uygulamalarını benimsiyoruz. Bu sebeple değerlendirmenin sınıftaki en önemli rolünün öğrenmenin “nasıl” ını öğretmek olduğunu düşünüyoruz.

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME İLKELERİ

 

Etkili değerlendirme uygulamaları okulun tüm öğrenme topluluğu göz önünde bulundurur.

Öğrencilerin;

 • Bilgiyi kavramsal anlamalarını farklı beceri ve anahtar kavramlar, eylem olan tüm 5 temel öğeyi ve 6 disiplinlerüstütema  yoluyla gösterebilmeleri beklenir.
 • Başarı kriterlerine katkıda bulundukları için “nasıl” ını öğrenirler.
 • Konu üzerine gerçek hayat tecrübeleri, önceki bilgileri sorgulama yapılandırılmadan önce her zaman dikkate alınır.
 • Her öğrenci kendisinin ve birbirlerinin işleri (öğrenmeleri) üzerine dönüşümlü düşünebilirler.

Öğretmenlerin;

 • Öğrencilerin öğrenmeleri ve kendi uygulamaları üzerine dönüşümlü düşünürken işbirliği ile çalışmaları beklenir.
 • Değerlendirme stratejilerini ve araçlarını zümre kadrosu ile birlikte oluştururlar.
 • Öğretmenler öğrenme ve gelişmenin kanıtlarını toplar ve okul topluluğuna etkili bir raporlama sağlar.
 • Başarı kriterlerini-öğrenciden beklentilerini- öğrencinin anlayabileceği bir şekilde ve açık hale getirmek öğretmenin etkili bir değerlendirme için sorumluluğudur.
 • Çeşitli ve dengeli strateji ve araçlar kullanarak farklı öğrenme tarzları ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurmalı.

Velilerin;

 • Okulun benimsediği değerlendirme ilkelerini ve uygulamalarını anlamaları beklenir.
 • Öğrenci öğrenimini uygun şekilde desteklerler.

 

 

DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

Öğrencilerin bilgi yapılandırmasının temelinin kendi tecrübeleri ve önceki bilgilerine dayandığı göz önünde bulundurulur. Planlama yaparken bu temelden faydalanmak için ön-değerlendirme stratejisi olarak gözlemler ve açık-uçlu uygulamalar kullanılır.

Biçimlendirici değerlendirme ön-değerlendirmeyi de kapsayan ama tüm öğrenme süreci boyunca devam eden bir geri-bildirim şeklidir. Düzenli ve sık geribildirim sayesinde öğrencilerin öğrenmelerinin ilerlemesi sağlanır. Bu aşamada değerlendirme araçları olarak anekdot kayıtları ve baremler kullanılır.

Sonuç değerlendirme ise ünite bittiğinde sorgulamanın öğrenciye neler kattığını görmek kaydetmek amacıyla yapılır. Sorgulama hatlarının ve öğretmen sorularının ana fikri anlama için yeterli olup olmadığına sonuç değerlendirme yoluyla karar verilir. Ünite başlamadan öncesinde öğretmenler ana fikrin anlaşıldığının nasıl değerlendirilebileceğini düşünerek bir çalışma tasarlar ve kriterler belirler. Önemli olan çalışma ve başarı kriterleri belirlenirken farklı beceri ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurulmasıdır. Değerlendirme aracı olarak da kontrol listesi kullanılır.

Bizler bir öğrenme topluluğu olma fikrini benimsiyoruz. Bunun motivasyon, dönüşümlü düşünme ve gelişim için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm değerlendirme uygulamalarımız bu birlikte öğrenirken birbirine yardımcı olma fikri üzerine kuruludur.

Kullandığımız değerlendirme stratejileri gözlemler, performans değerlendirme, süreç-odaklı değerlendirme ve açık-uçlu uygulamalardır. Bu stratejiler için karar verdiğimiz dört araç vardır:

 • Anekdot kayıtları ve baremleri beceri gelişimlerinin gözlemleri ve süreç-odaklı değerlendirmeleri için,
 • Kontrol listelerini performans değerlendirme ve gözlemler için,
 • Örnekleri ise açık-uçlu uygulamalar için kullanıyoruz.

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME RAPORLAMA

 

 

Bizim raporlama görüşümüz velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin kapsanması ve adil ve güvenilir olma, açık ve anlaşılır olma üzerine kuruludur. Değerlendirme raporlarında hiçbir derecelendirme veya puanlama yoktur.

Yıl içerisinde farklı çeşit yazılı raporlar kullanıyoruz.

 

 

 • Portfolyolar öğrencilerin zaman içinde öğrenmelerini, çalıştıkları işler ve geliştirdikleri becerilerin kanıtlarının bir koleksiyonu olarak gösterir. Tüm kişisel kayıt ve raporlar, çocukların işleri ve fotoğrafları ile birlikte portfolyoların içerisinde saklanır.
 • Ünite-sonu raporu; öğretmenler öğrencilerin bir sorgulama ünitesi boyunca öğrenen profili özelliklerini ve beş temel öğenin (kavramsal anlama, bilgi, beceriler, tutumlar ve eylem) gelişimini ünite sonu raporu ile gösterirler. Bu raporlar üniteye katkıda bulunan disiplin alanlarının öğrenciden beklenen kazanımlarını da içerir.
 • Gelişim raporları; Her sömestr sonunda senede iki defa öğretmenler anekdot kayıtlarında gözlemleyerek değerlendirdikleri öğrencilerin gelişim alanlarındaki ilerlemesini gösteren bir rapor hazırlar.


 

 

Yazılı raporlar haricinde, toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantıların işlevi geriye kalan okul topluluğuyla açık bir iletişim içinde olmaktır. Çünkü velilerin geri-bildirimini değerlendirme içine dahil etmek, onlara hem program hem de çocuklarının öğrenimi hakkında kaliteli bilgi sağlamak kadar önemlidir.

 

 

 • Öğretmen-veli toplantısı; Her yılın başında neyi, neden, nasıl yaptığımız konusunda genel bilgi sağlamak amacıyla düzenlenir.
 • Bireysel öğretmen-veli görüşmeleri; Bu görüşmeler yılda iki defa düzenlenir. İlki okul yılının başlangıcında öğretmenlerin öğrenciler hakkında bilgi toplamaları ve velilerin sorularını yanıtlamaları amacıyla yapılır. İkincisi de ikinci sömestrın başında öğrenmenin nasıl ilerlediğini gözden gezdirmek ve bir sonraki adımlara karar vermek için yapılır.
 • Öğrenciler tarafından yürütülen toplantılar; 5 ve 6 yaş öğrencileri öğrenmelerini hem veliler hem de öğrenciler ile paylaşırlar. Daha önceden seçtikleri örnek işleri üzerine düşüncelerini paylaşırlar. Toplantının formatı yaş grupları gözetilerek tamamen öğretmenler tarafından desteklenmekte ve yönlendirilmektedir.
 • Pyp Sergi sunumu;sergi, okulun ve öğrencilerimizin yaşamında önemli bir etkinliktir. Bu etkinlikte PYP nin 5 temel öğesiyle ilgili çalışma yapmaları ve bunu tüm okul topluluğu ve aileleri ile paylaşmaları beklenir.

 

ASSESSMENT POLICY

 

 

 

THE PURPOSE FOR ASSESSMENT

 

Assessment provides feedback that informs and supports planning, teaching and learning. Assessment is an ongoing process of gathering, analysing, reflecting and acting on evidence of student learning to inform teaching.

 

 • Assessment involves teachers and students collabrating to monitor, document, measure, report and adjust learning
 • Fostering an assessment culture involves the development of assessment capability among all members of the learning community.
 • Learning goals and success criteria are co-constructed and clearly communicated. Both learning outcomes and the learning process are assessed.

Both learning outcomes and learning processes are evaluated in accordance with MEB.

Providing feedback to students to:

 • increase learning
 • engage & motivate students during or after teaching & learning process
 • involve students directly & deeply in their learning
 • emphasize progress & achievement
 • increase confidence & motivation to learn

 

Providing feedback to teachers to:

 • reflect on effectiveness of teaching practices
 • revise instruction on basis of results
 • see what needs improvement, what the next step is
 • develop learning strategies

 

Providing feedback to parents;

 • explains student's learning models and interests
 • shows where student needs assisstance

 

Providing feedback to administrators;

 • expose the weaknesses of programme management
 • help define the PD needs

 

We believe in PYP's assessment for learning practices. Thus we think the most important role of the assessment in the classroom is to teach the "how to" of learning.

 

 

 

PRINCIPLES OF ASSESSMENT

Effective assessment practices consider all the shareholders of the school.

Assessment is central to the Primary Years Programme (PYP) goal of thoughtfully and effectively supporting students through the acquisition of subject-specific knowledge and skills, the understanding of concepts and the development of approaches to learning.

 

 

 

 

Students;

 • Considered to be demonstrating their conceptual understanding of knowledge through different skills and attitudes.
 • They know the 'how to' by being involved in the making of success criteria.
 • Their real-life experiences, prior knowledge on the subject is always taken into consideration before the inquiry is structured.
 • Every student can reflect on their own and each other's learning.
 • Students become effective, self-regulated learners when they are actively engaged in assessment and act on constructive feedback.

 

Teachers;

 • Considered to be working collaboratively when reflecting on students' learning and their own practices.
 • They establish the assessment strategies and tools together with the rest of their teaching staff group.
 • Teachers are expected to be providing and gathering evidences of learning and progress and report them effectively to the school community.
 • Making the success criteria-their expectations student-friendly and explicit is teachers' responsibility for an effective assessment.
 • Teachers become more effective when they continually learn about what students know and can do. 

 

Parents;

 • Considered to be understanding the principles of assessment, and assessment practices the school embraces.
 • They support student learning however appropriate.
 • Parents and legal guardians become more informed when they understand the learning goals their child is working towards, and the progress their child is making. 

 

ASSESSMENT PRACTICE

 

It is taken into consideration that the basis of students constructing meaning is built on their own experiences and prior knowledge. Pre-assessment strategies that are used to take advantage of this basis are observations and open-ended tasks.

Formative assessment is a form of feedback that continues throughout the learning process including pre-assessment. By means of regular and frequent feedback student learning progresses. At this stage, anecdotal records and continuums are used as assessment tools.

At the end of a unit, summative assessment is used for recording what has been learnt through the inquiry. It is decided whether the lines of inquiry and teacher questions are efficient for the understanding of the central idea by means of the summative assessment. Before the unit starts, teachers think about how they can assess the understanding of the central idea and design a summative assessment task with criteria. When planning the task and success criteria taking different skills and interests into account is very important. Check lists are used as the assessment tool for the summative assessment.

 

We adopt the idea of being a community of learners. We believe that it is very crucial for motivation, reflection and progress. All of our assessment practices are built on this idea of helping each other while learning together.

 

Assessment strategies we use are observations, performance assessments, process-focused assessments and open-ended tasks. For these strategies we agreed on four assessment tools:

 

 • Anecdotal records and continuums together for observations and process-focused assessments of skills developments.
 • Checklists for performance assessments and observations
 • Examples for open-ended tasks
 • We adopt collaborative work as one of the features of effective evaluation. Both teachers and students are involved in those who develop and evaluate their values.
 • We support authentic evaluation. We support students to connect with the real world to increase participation.

 

 

ASSESSMENT REPORTING

Our view of reports is centred on involving parents, teachers and students, being fair and credible, clear and understandable. There is no grading or scoring involved in assessment reports.

We use different kinds of written reports throughout the year.

 

 • Portfolios show students' learning over time as a collection of evidences what they have been working on, and skills they have developed. All of the personal records and reports are included in the portfolios as well as the child's works and photographs showing learning.
 • End-of-unit reports; teachers demonstrate the student's progress of learner profile attributes and the five essential elements (conceptual understanding, knowledge, skills, attitudes and action) during a unit of inquiry at the end of the unit. These reports also include the expected outcomes of integrated subject areas.
 • Illustrated progress reports; progress reports prepared according to the National Ministry of Education regulations are presented 2 times a year at the end of each semester. Teachers send the report showing the students' progress in the developmental areas that are observed and assessed in anecdotal records.

Students who graduates or attended one or more years in school are not presented with any kind of report card, diploma etc. They only receive a certificate of attendance.

 

Apart from the written reports, there are conferences we hold. The function of these conferences are to be in an open communication with the rest of the school community. Because including parents' feedback in the assessment is as important as providing them with quality information about both the programme and their children's learning.

 • Teacher-parents conference; It is organized at the beginning of each year to provide general information about what, why and how we do things.
 • Individual parent-teacher meetings; This meeting is organized twice a year. First at the beginning of the school year for teachers to gather background information and answer parents' questions. The second one is at the beginning of the second semester to see how the learning progress and decide on the next steps together.
 • Student-led conferences; 3-6 year-old students share their learning with both with the parents and other students. The format of the conference is completely guided and supported by teachers considering the age-groups. These conferences are organized in the mid-semester, twice a year.

Exhibitions; All age-group students reflect upon the sample works they have chosen to talk about previously. They share their ideas and thoughts on what they have done, how and why they have done it with the parents. Exhibitions are organized at the end of each semester.