DİL POLİTİKASI

YÜRÜTME KOMİTESİ

Bu dil politikası aşağıda adı geçen temsilcilerin oluşturduğu yürütme komitesi tarafından Ekim 2019 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.

 

 

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

1.

Nesrin CİVAN

Okul Müdürü

2.

Meltem BAHAR

Müdür Yardımcısı

3.

Meryem ÖZTÜRK

PYP Koordinatörü

4.

Cansu YILMAZ

İngilizce Öğretmeni

5.

Buket GÜVEN

Anaokulu Öğretmeni

6.

Yıldız SAYGI

Anaokulu Öğretmeni

7.

Duygu PAKÖZ

Anaokulu Öğretmeni

8.

Yasemin AYGUT

Anaokulu Öğretmeni

9.

Seda DENK

Anaokulu Öğretmeni

10.

Havva ORDU

Memur

11.

Betül DEMİRHAN

Temizlik Personeli

12.

Fatma AKTÜRK

Veli

13.

Neriman DERİN

Veli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DİLİN ÖNEMİ

Dil, insana özgü ve güçlü bir iletişim ve öğrenme aracıdır. Öğrencilerimiz, büyürken öğrenip kullandıkları, çevrelerini algılamış oldukları dille etkin birer birey olurlar. İnsanlar dili, düşüncelerini,duygularını,tutumlarını,inanç ve değer yargılarını anlatmada bir araç olarak kullanırlar.

Dil gelişimi ise, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun şekilde kullanılmasını, evrelerine ayırarak açıklamaktadır. Tüm öğretmenler dil öğretmenleridir, çünkü tüm öğrenmenler dil yoluyla gerçekleşir. Bu, özellikle öğrenme ve öğretimin dil gelişimine güçlü bir şekilde odaklandığı ilk yıllarda belirgindir.

 

Dil sayesinde, öğrenciler :

 • Açık kimliklerini tanırlar. Uluslararası farkındalıkları gelişir
 • Okuryazar olurlar.
 • Etkili sorgulayıcılar olurlar.
 • İletişim kurma becerileri gelişir.

 

Dilin bir ders yada ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle yapılan çalışmalarımız, dilin gelişmesine, bireyler arası iletişimin kuvvetlenmesine, farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip dünya vatandaşı olması beklenen yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

OKUL TOPLUMUMUZUN DİL PROFİLİ

Özel Egeberk Anaokulu olarak 3-6 yaş aralığındaki öğrencilerimizin ana dil edinimi ve gelişimindeki kritik dönem içerisinde olduğunun farkındayız. 2015-2016 eğitim yılı başlangıcında uygulanan an dil profili anketlerine göre, okulumuz öğrenci, veli ve çalışanlarının tamamının anadili ‘’Türkçe’’dir.Bu sebeple öğrencilerimizin yaş grubunun dil gelişimi için hassasiyetini de göz önünde bulundurarak ana öğretim dili olarak yalnızca Türkçe kullanıyoruz.

Anketlerde velilerin %75’i yabancı dil olarak İngilizce kullandığını, %10’luk bir kısım ise Almanca, Fransızca, Rusça, Bulgarca dillerinden birinin ikinci yabancı dili olduğunu belirtmiş. Çalışanlarımızın %10’unun yabancı dili İngilizce, bu dilimden iki kişinin ikinci yabancı dilleri de Almanca ve İspanyolcadır. Öğrencilerimize her yaş grubunda, büyüdükçe artan saatlerle İngilizce yabancı dil dersleri verilmektedir.

Velilerimizin %70’i yabancı dil öğreniminin çok önemli olduğunu, %20’si önemli gördüğünü, %10’u ise orta düzeyde bulduğunu belirtmiş, çoğunluğu öğrencilerimizin ana dil gelişimini sürekli takip ettiklerini ve ana dil gelişimi için çaba gösterdiklerini, yabancı dil gelişimini ise sık sık takip ettiklerini ve yabancı dil gelişimi için bazen çaba gösterdiklerini iletmişlerdir.

Anketlerde ayrıca gözlem ve görüşlerine yer verilen velilerimizin çoğu okula başladığı zamandan itibaren çocuklarının ana dil gelişiminde çok hızlı ilerleme gözlemlediklerini kaydetmiş, yabancı dile karşı da çok fazla şevk ve ilgi artışı yaşadıklarını eklemişlerdir.

Dil Profili anketi okul topluluğumuza yeni katılan tüm veli, öğrenci ve çalışanlarına uygulanır.

 

OKUL DİL FELSEFESİ

Dil; öğrenme ve öğretme, kendinle ve başkalarıyla ilişkileri, bağlamla çevreye ve dünyayla ilişkilere bağlı sosyal eylemlerdir. Dil , yalnızca insana özgü olan; düşüncelerinin, duyguların ve isteklerin, iradeyle üretilmiş semboller kullanarak iletilmesini sağlayan ve içgüdüsel olmayan bir yöntemdir. Dil olmasaydı pek tabi olarak iletişim de sınırlı kalırdı. Çünkü çocuğun dış dünyayı algılaması ve onunla etkileşime girmesi bilişsel sürecin gelişimiyle yakından ilgilidir. Bilişsel sürecin gelişimi ise etkileşime dayanmaktadır. Bu etkileşimi sağlayan tek faktör dildir ve biz de okul olarak dil gelişimine büyük önem vermekteyiz. Aynı sebeplerden, dildisiplinlerüstü öğrenme için de bir anahtardır ve bu anahtarı kullandıkları için okulumuzdakiher öğretmen aslında birer dil öğretmenidir.

Öğrenciler dil öğrenirken de gözlemlerle etrafını dinleyerek başlar, tekrarlayarak ve sorular sorarak ilerler ve geliştirir, yaşayarak öğrendiği dil yapılarını anlamlandırır. Bu süreçte öğretmen yönlendirmesi ve akran desteği önemli olduğu gibi dışarıdan maruz kaldığı dilin her kullanım şekli, kendi kullanımını da şekillendirmeye etki edecektir.

Çocukların okul öncesi dönemde bilişsel olarak yabancı bir dil öğrenebilecek donanıma sahip olmaları dolayısıyla 3-6 yaş döneminde yabancı dil öğrenmelerindeki amaç çoklu düşünmelerini, odaklanma becerilerini geliştirmelerini, kültürleri daha yakından tanımalarını sağlar. Bu nedenle İngilizce yabancı dil saatlerinde çocuklarda ikinci bir dile karşı pozitif tutumve merak duygularını oluşturmak, çocukların bu dili kullanabilecekleri uygun ortamı sağlamak önemlidir. Öğrencilerin farklı bir dilde iletişim kurarken kendilerine güvenmeleri, öğrendiklerini çekinmeden günlük hayatlarında kullanabilmeleri ve bu yolda sorgulama sürecinde yabancı dili daha etkin kullanmaları amaçlanmaktadır.

AMAÇLARIMIZ

Öğrencilerin;

 • Dili etkili bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek.
 • Ev ve aile dillerini, uygun olan diğer dilleri kullanarak, önceki bilgileriyle pekiştirmek.
 • Mantıksal düşünerek odaklanma becerilerini geliştirmek.
 • Öğrenmenin önündeki dil engellerini ve bunları nasıl kaldıracağımızı düşünmek.
 • Disiplinlerüstü bir işleyiş ile düşünce ve zekanın gelişimlerine destek olmak.
 • Öğrencilerin farklı kültürlerdeki bakış açılarını anlamak, dili keşfetme aracı olarak görmelerini sağlamak.
 • Sosyal iletişimlerini şekillendirirken karşılıklı incelik ve nazik sözcükler kullanmak ve benimsemek.
 • Hata yaparak öğrenmelerini desteklemek.
 • Çok dilli olarak ve dil anlayışımızı derinleştirerek, iletişim kurmamızı sağlayan bir yolculuktur.
 • Öğrenciler, ilişkileri iletmek ve sürdürmek için teknolojiler kullanarak birbirine bağlı, mobil bir küresel toplulukta gelişmek.
 • Öğrenen toplulukları dili, daha barışçıl bir dünya oluşturmak için kullanmak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan yaş gruplarına göre dil gelişimi özelliklerini öğrencilerde takip etmek de dil eğitimi amaçlarımız arasındadır.

 

Bu özellikler;

36-42 ay için:

‘’Kim, ne, nerede, neden” gibi soruları sorar.

Oyunları ya da yaptığı etkinlikleri başkasına anlatır.

Dört ve daha fazla kelimeden oluşan cümleleri kurar.

Şarkı tekerleme söyler.

Resimde gördüklerini anlatır.

42-54 ay için:

Herkes tarafından anlaşılır şekilde konuşur.

Ayrıntılı cümleler kurarak konuşur.

Bir konu hakkında öyküler anlatır.

Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.

Birkaç ses (l,s,r,z,ç)dışında sesleri doğru söyler.

54-66 ay için:

Günlük deneyimlerini anlatır.

Anlamını bilmediği kelimeleri sorar. Kelime dağarcığı artmıştır.

Dinlediği bir öyküyü anlatır

Soru sözcüklerini yanıtlar.

Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür

şeklinde listelenmiştir.

 

 

UYGULAMA

Ana Dil Dersleri

 • Tüm yaş gruplarımızda ana dil etkinliği uygulanmaktadır. Yabancı dil etkinliği 3 yaş gruplarında haftada 5 saat, 4 yaş gruplarında 10 saat, 5 yaş gruplarında 15 saat, 6 yaş gruplarında 15+2(almanca) uygulanmaktadır.
 • Öğrencilerin ana dillerini etkin kullanmaları için, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine sık sık olanak sağlanır.
 • Sözcük dağarcıklarını geliştirmek, kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini ve ses tonunu doğru ayarlayabilmelerine yardımcı olmak için kitap saatleri, sunumlar ve sinevizyon gibi araçlar kullanılır. Bu araçların canlandırma, yeniden anlatma, görsel ve sözel yollarla yorumlanması gibi çalışmalar gerçekleştirilir.
 • İletişim becerilerini artırmak için her zaman sosyal etkileşim teşvik edilir.
 • Ayrıca belirlenen bir konu çerçevesinde; düşünme, fikir yürütme, problem çözme, kavram haritası oluşturma gibi çalışmalar yapılarak öğrencilerimizin yeni bilgiler edinmesi, düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve edinilen bilgilerin bir üst seviyeye ve diğer disiplinlere transfer edilmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 • Dil etkinliği çalışmalarında öğretmenlergörselden sözele doğru bir yaklaşım izler;
  • Yaratıcılığı güçlendirmek için hikaye, masallar, şarkılar, tekerlemeler,
  • Akılda kalıcılığı sağlamak için,sesinin tonunu, hızını şarkılar ile ayarlamaları
  • Neden sonuç becerilerini geliştirmek için bilmeceler,
  • Atasözü, deyimler ve kafiyelerle tonlama becerilerini geliştirmek.
  • Kısa, basit öykülerle ilgili sorulara yönlendirmek.

 

 • Ünite-dışı dil çalışmalarında yazı yazmaya hazırlık için ses, görsel okuma ve işitsel algı çalışmaları yapılır.
 • Ortak eğitim dili Türkçe olduğu için etkinlikler ve dil çalışmaları dışında da sınıf rutinleri, sohbet ve yönergelerle de dil kullanım alışkanlıkları pekiştirilir.
 • Öğretmenler dil kullanımında örnek olur vesorularını yönlendirerek dönüşümlü düşünmeye teşvik eder, öğrencileri gözlemler.
 • Öğrencilerin derslerde ve tema boyunca yeni öğrendikleri kelimelerden köşe oluşturulur bu sayede farkındalıkları arttırılır.
 • Kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, hayal gücünü ve yaratıcılığı desteklemek için ünitelerde yürüttükleri araştırmaları sergileyen sunumlar yapmalarına olanak sağlanır.
 • Gözlemler aracılığıyla, portfolyo sunumları, anekdod kayıtları gibi stratejileri kullanarak yaş grubuna uygun dil gelişimi değerlendirmesi yapılır.
 • Sınıf arkadaşları tarafından kabul görerek dil yoluyla öğrendiklerini, risk alarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri istenir.
 • Ünite başlangıcında öğrencilerin ön bilgilerini ölçerken disiplinlerüstü temaya dair kelime hazineleri araştırılır.
 • Tam anlamlarını ifade edemediği kelimelerin eksik parçalarını öğrencilere sunarak iskele kurma sistemi uygulanır, bu genellikle ünite başında ön ve süreç değerlendirme çalışmalarında eksik tamamlama çalışmalarıyla uygulanır. Bu çalışmalarda görsel uyarıcılar veya örnekler kullanılabilir.
 • 2-3 yaş grubunda dinleme ve konuşma üzerinde daha çok durulur, öğrencilerin basit cümlelerle kendilerini ifade etmeleri beklenir. Bunu sağlamak için yapılan çalışmalarda sözcüklerin anlamlarını sorgulayarak  ‘’Bu nedir? Neden? Nasıl? Kim?’’  gibi sorularla öğrenci teşvik edilir. Görsel dile hazırlık amacıyla gözlem ve inceleme yapmaları için fırsatlar sunulur.

Anadili Farklı Olanlar İçin Dil Desteği

Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin okulumuza kayıt olması durumunda, dersler sırasında fazladan yardım sağlanacaktır. Öncelikle veli, sınıf öğretmeni ve pedagog ile bir oturum gerçekleştirilerek, öğrencinin destek ihtiyacının seviyesi belirlenecektir. Bu seviye göz önünde bulundurularak Türkçe yürütülen derslere paralel olarak haftada belirli bir saat kadar ilave ders alması sağlanacaktır.

Güvenlik ve diğer temel bilgileri ilgilendiren konularda bilgilendirme her zaman her iki dilde de yapılacaktır.

Dil gelişiminde veya dil becerilerinde zayıflık gösteren öğrenciler için öğretmen ve pedagog ile başka bir oturum planlanıp, veliye nasıl ilave yardımda bulunabileceği ile ilgili bilgilendirme yapılabilir. En büyük desteği kendi yaş gruplarıyla işbirliği yaparak sağlar.

 

İngilizce Yabancı Dil Dersleri

 • Öğrenci sosyal ve kültürel anlamda yabancı bir dille tanıştırılır.
 • Öğrenci motivasyonunu sağlamak için olumlu ve merak uyandırıcı bir öğrenme ortamı oluşturulur.
 • Öğrencilerin İngilizceyi spontane kullanabilmeleri için güven duyguları geliştirilir.
 • Öğrencilerin ilgi alanlarına, becerilerine ve öğrenme stillerine göre müzik,dans,drama,hikaye, el işi, oyunlar ve günlük yaşam gibi farklı aktivitelerle her yönden yabancı dile maruz bırakılmaları sağlanır.
 • İngilizce derslerinde sınıf öğretmenlerinin derslerde disiplinlerüstü temaya dair kullandıkları anahtar sözcükler üzerinde, anadili öğretmeniyle birlikte durulur.
 • Temel anlaşmalar ve komut cümlelerin İngilizce karşılıkları tekrar edilerek öğrenci her iki dilde de davranışı pekiştirmiş olur.
 • Sayılar, renkler, günler, hava durumu gibi temel kavramların İngilizce karşılıkları verilerek yabancı dil yaşayan bir dil haline getirilmiş olur.
 • Sadece 6 yaş öğrencileri haftada 2 saat Almanca dili eğitimi görerek öğrencilerin farklı bir dilin olduğunu anlamalarına katkıda bulunulur.
 • İngilizce yazılı dile ait bir farkındalık yaratmak ve görsel simülasyon için kütüphanedeki kaynaklar kullanılır.
 • Farklı ilgi alanlarına göre şekillenen yabancı dil öğrenimi süresince, öğrencilerin ders içinde uygulamalardaki başarısı gözlemlenir. Tema sonunda sonuç değerlendirme sırasında kavradıkları konu ve yabancı dil becerilerini gösterme fırsatı sunulur. Bu tür uygulamalarla çocukların görsel ve işitsel yetenekleri ölçülür.

Sanat Dersleri

 • Öğrenciler ünitenin anafikri doğrultusunda önce sözel olarak fikirlerini ifade eder, sonra konuştuklarını oyun diline dönüştürürler. Bu bazen jest ve mimiklerle bazen de müzik aletleriyle yapılır.
 • Konuşmanın içindeki ritmik yapıyı kullanarak ritim çalışmaları yapılır. Bu çocukların heceleme ve sözel dil gelişimine katkıda bulunur.
 • Okuma süreci etkileşimli bir süreçtir. Duyguları ifade etme noktasında hikayeler, masallar kullanılır. Yazılı dil kullanılarak yapılan çalışmalar da dans ve canlandırma ile desteklenir.
 • Bestecilerin hayat hikayeleri okunarak müzikleri dinletilir, çocuklardan müzikleri sözel olarak yorumlamaları istenir.
 • Dinlenilen müziklerin ne ifade ettiği ve nasıl hissettirdiği konusunda hayal kurularak yorumlamalar yapılır.
 • Uygulanan teknik, araç ve malzemelerin isimlerinin öğrenciler tarafından kullanılabilmesi sağlanır.
 • Tanınmış ressamların resimleri ile ilgili bilgiler alırken dinleme, arkasından da bu bilgiler ışığında yorumlama yapılır.
 • Öğrencilere çalışmaları ile ilgili detaylı sözel geri-bildirimlerde bulunarak, farklı kelimelere dikkatleri çekilir.
 • Kütüphane kitaplarının görselleri teknik ve anlatımdaki gücü derse katkıda bulunur, öğrencilere ilham verir. Sanat kitapları merak ettiklerine cevap verir.

 

 

Kişisel, Toplumsal ve Fiziksel Eğitim

 • Öğrenciler spor terimleri ile tanışırlar ve vücutlarından bahsetmeyi öğrenirler.
 • Sağlıkla ilgili kitaplar ve hikayeler okunur, incelenir. Besinler hakkında konuşulur, sağlıklı beslenme ile ilgili fikirler üretebilirler.
 • Çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla oyunlar oynanırken birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarını öğrenirler.
 • Öğrencilerin takım ruhunun farkına varmaları için biz dili kullanılır.
 • Her ay “En Nezaketli Sınıf” seçilerek öğrencilerin sosyal ortamlarda nezaket sözcüklerini kendine güvenle kullanmaları teşvik edilir.

 

Değerlendirme

Öğretmenlerokul değerlendirme politikasını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin dil çalışmalarını ve dil gelişimini değerlendirir, raporlayarak kayıt altına alırlar. Kendilerini yenilemeleri konusunda özdeğerlendirme yaparlar.

 

KAYNAKLAR
Okul kütüphanemiz öğrencilerin anadil ve yabancı dil gereksinimlerini karşılayacak üzere her yıl yeni kaynaklarla geliştirilmektedir. Okulumuzda kullanılan ana dil olan Türkçe ve yabancı dil olan İngilizce için kütüphanede iki ayrı bölüm hazırlanmıştır. Bu iki bölümde de kurgu olan ve kurgu olmayan kitaplar, oyun kartları, dergiler gibi yaş gruplarına uygun kaynaklar bulunmaktadır. Kaynakların hepsi disiplinlerüstü temalara göre gruplandırılmıştır. Ayrıca bir kısımda da öğretmenlerin ünite-dışı dil ve matematik çalışmaları için örnek dosya ve kitapçıklarını bulundurur.

Farklı dil ve kültürlere ait daha fazla kaynak ile çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında kütüphane sorumlumuz öğretmenlerin ve öğrencilerin kaynak ihtiyaçları doğrultusunda okul idaresine yönlendirme sağlar. Ayrıca kaynak kutuları bulundurularak, temalar boyunca kullanılmak üzere canlı tutulur.

 

SORUMLULUKLAR

Okul İdaresi;

 • Kütüphaneye eklenecek kaynakların sipariş ve alımıyla,
 • Çalışanların mesleki gelişimi için olanak sağlamakla,
 • Öğretmenlerin dil eğitimi uygulamalarını planlamaları için zaman tanımakla,
 • Okulun dil felsefesini teşvik etmekle,
 • Dil politikası yürütme komitesinin sağlıklı devamlılık sağlamasıyla,
 • Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

 

 

 

PYP Koordinatörü;

 • Kaynakların PYP programının işleyişine olanak sağlayacak yeterlilikte olmasını kontrol etmekle,
 • Dil politikasının PYP program standart ve uygulamalarına uygunluğunu takip etmekle,
 • Öğretmenlerin dil eğitimi uygulamalarını planlamalarına yardımcı olmak ve yönlendirmekle,
 • Okulun dil felsefesini teşvik etmekle,
 • Okul-aile-çevrenin işbirliği içinde olması gerektiğini iletmekle,
 • Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

Öğretmenler;

 • Öğrencileri yönlendirerek dönüşümlü düşünmeye teşvik etmekle,
 • Öğrencilerin sözel, yazılı ve görsel dil gelişimine katkıda bulunacak yöntemler ve kaynaklar geliştirmekle,
 • Öğrencilerin dil gelişimini velilere raporlamakla,
 • Öğrencilerin ilgi alanları, öğrenme stillerini ve becerilerini göz önünde bulundurarak uygun planlamalar yapmakla,
 • Yaşam-boyu öğrenen bireyler olarak kendi mesleki gelişimleriyle,
 • Öğretmen topluluğunun, kendi arasında dilini geliştirmek için, okuma zinciri oluşturması.
 • Yaş grubuna uygun ve anlamlı bir tartışma ortamı yaratmakla,
 • İlköğretime hazırlanmaları için güncel eğitim sistemi ve programlarını takip etmekle,
 • Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

Öğrenciler;

 • Kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak, dönüşümlü düşünmekle,
 • Kütüphane kaynaklarının iyi kullanımıyla sorumludur.

Veliler;

 • Okul dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle,
 • Çocuğunun dil gelişimini takip etmek ve okulda inşa ettiği bilgiyi, şevk ve merak duygularını evde desteklemekle sorumludur.

STEERING COMITEE

This policy was prepared by the steering comitee that is formed by the representatives listed below in October, 2019.

 

 

NAME - SURNAME

TITLE

1.

Nesrin CİVAN

Head Of School

2.

Meltem BAHAR

Assistant Principle

3.

Meryem ÖZTÜRK

PYP Coordinator

4.

Cansu YILMAZ

ELT Teacher

5.

Buket GÜVEN

Home-room Teacher

6.

Yıldız SAYGI

Home-room Teacher

7.

Duygu PAKÖZ

Home-room Teacher

8.

Yasemin AYGUT

Home-room Teacher

9.

Seda DENK

Home-room Teacher

10.

Havva ORDU

Office Staff

11.

Betül DEMİRHAN

Cleaning Staff

12.

Fatma AKTÜRK

Parent

13.

Neriman DERİN

Parent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE IMPORTANCE OF LANGUAGE IN EARLY YEARS

Language is a powerful communication and learning tool. Students become effective individuals through the language that they have learned while growing up and used while exploring and learning about their environment. People use language as a means of explaining their thoughts, feelings, attitudes, beliefs and values.

Linguistic development follows phases of explaining how children understand and learn words, numbers, symbols and how they use them properly by the grammar rules. All teachers are language teachers, because all teachers are taught through language. This is particularly evident in the early years, when learning and teaching focused strongly on language development.

Through language, students:

- Recognize their open identity. Develop international awareness

- Be literate.

- Become effective interrogators.

- Improve communication skills.

With the awareness that language is not a lesson or a privilege but a part of life, our studies are to develop lifelong learning individuals who are expected to become world citizens with the development of language, the strength of inter-individual communication, and the ability to express in different languages.

 

LANGUAGE PROFILE OF OUR SCHOOL COMMUNITY

As Private Egeberk Kindergarten we are aware of the fact that our students who are in the age range between 3-6 years are in the critical period for language acquisition and development. According to the language profile survey that was applied at the beginning of 2015-2016 academic year, native language of all our students, staff and parents is Turkish. Considering the sensitivity of the students age group for language acquisition, our main language of instruction is Turkish.

In the surveys, 75% of the parents specified the foreign language they use as English and 10% of them added one of German, French, Russian, Bulgarian as their second foreign language. 10% of our staff speak English as a foreign language, and two of them speak German or Spanish as their second foreign language. Our students learn English as a foreign language in every age-group by increasing hours of study.

70% of our parents marked foreign language learning as very important, 20% marked important and 10% found it fairly important. Most of them pointed that they are always keeping track of their children’s native language improvement and generally making an effort for contributing. Also they are often following how their children are doing in English and sometimes making an effort to help the children learn English.

In the comments and observations part of the survey, most parents wrote that they have noticed a hasty improvement in students’ native language use and also in their enthusiasm and interest in English. 

Language profile survey is applied to every new member as parent, students and staff of our school community.

 

OUR LANGUAGE PHILOSOPHY

 Language; learning and teaching are social actions that relate to oneself and others, to context, to the environment, and to relationships with the world. It supports our language, thinking and understanding activities and brings them forward. Because a child’s understanding of the outer world is closely related with the improvement of cognitive processes. Development of the cognitive process is based on interaction. And the only factor which provides that interaction is language and as a school we emphasize the importance of linguistic development. For the same reason, language is the key for transdisciplinary learning. Since they use this key, all of the teachers in our school are language teachers.

Students start by listening to their environment and observing when learning a language. Then they repeat and ask questions to improve, they live and learn linguistic structures and construct meanings. Teacher guidance and peer support is important in this process as much as the form of language they are exposed to affects the way they use it.

As the children have the ability to learn a foreign language cognitively in preschool period, the purpose of learning foreign language in 3-6 age period is to enable them to think multiplely, to develop their focusing skills and to get to know cultures better. For this reason, it is important to create positive attitudes and curiosity towards children in a second language during English foreign language hours and to provide an appropriate environment in which children can use this language. It is aimed that students can trust themselves in communicating in a different language, use what they have learned in their daily lives without hesitation and use the foreign language more effectively in the process of questioning.

OUR OBJECTIVES

For students to,

• Developing skills to use the language effectively.

• To reinforce home and family languages ​​with previous knowledge, using other appropriate languages.

• Developing focusing skills through logical thinking.

• Thinking about language barriers to learning and how to remove them.

• To support the development of thought and intelligence through a multidisciplinary process.

• To understand the perspectives of students in different cultures and to enable them to see the language as a means of discovery.

• Use and adopt mutual subtlety and gentle words in shaping their social communications.

• To support their learning by making mistakes.

• It is a journey that enables us to communicate in a multilingual and deepening of our understanding of language.

• Students thrive in a connected, mobile global community using technologies to communicate and sustain relationships.

• Use learning communities to create a more peaceful world.

 

 

One of our objectives is keeping track of how students are improving in terms of linguistic development attributes by age groups that are defined by Ministry of National Education.

These attributes are listed as follows:

 For 36-42 months;

 • Asking Wh questions,
 • Telling about games and activities they do to another person,
 • Constructing sentences of four or more words,
 • Singing songs or telling rhymes,
 • Explaining what they see in a picture.

For 42-54 months;

 • Talking clearly for everyone,
 • Constructing detailed sentences,
 • Telling stories about a subject,
 • Talking according to the grammar rules,
 • Pronouncing phonemes right except for some (l,s,r,z,ç)

For 54-66 months;

 • Telling their everyday experiences,
 • Asking the meaning of the words that does not exist in their improved vocabulary,
 • Telling a story that they listened to,
 • Answering questions,
 • Joining in and carrying on a conversation,

PRACTICE

Native Language

 • • Native language activities are implemented in all age groups. Foreign language activities are conducted 5 hours per week in 3 age groups, 10 hours in 4 age groups, 15 hours in 5 age groups, and 15 + 2 (German) in 6 age groups.
 • Students are often given opportunities to use their native language effectively, expressing themselves, feelings and ideas.
 • To improve their vocabulary, help them pronounce words properly and use intonation, book reading hours, presentations and videos are used as tools. Later these tools are recycled through interpretations such as role-playing, re-telling, visualizing, etc.
 • Social interaction is always encouraged to increase students’ communication skills.
 • In the framework of a concept; students construct meaning, gain knowledge, improve thinking skills and transfer the information to the next level and other disciplines by activities such as thinking, problem solving, creating a mind-map.  
 • In scope of transdisciplinary themes teachers use,
 • Stories to strengthen creativity,
 • Songs and rhymes to provide memorability,
 • Riddles to develop cause and effect skills,
 • Developing intonation skills with proverbs, idioms and rhymes.
 • Directing questions about short, simple stories.
 • In stand-alone language learning hours, activities on phonemes, visual reading and audial perception are applied for preparing students to reading and writing.
 • The common language of instruction is Turkish, therefore other than activities and language learning hours; classroom routines, conversations and instructions also reinforce the language using habits.
 • Teachers set an example for the language use, guide the questions and encourage reflection, while students observe and adopt language.
 • A corner is formed from the words that the students have just learned during the lessons and the theme, thus raising their awareness.
 • Teachers provide opportunities for students to present their learning throughout the unit of inquiry to support the use of imagination and creativity in expressing themselves.
 • Age appropriate language development assessment is carried out using strategies such as portfolio presentations, anecdotal records via observations.
 • Students are accepted by their classmates and they are asked to take risks to express their reflections, thoughts and feelings on their learning through language.
 • At the beginning of the unit, during a pre-assessment, teachers search for the previous vocabulary children have of the transdisciplinary theme.
 • Scaffolding is used by giving children the missing information to complete the meaning of a word which they have difficulty understanding or describing. Generally it helps with the pre-assessment and formative assessment tasks at the beginning of the unit or during the inquiry. Visual stimulations or samples can be used for this practice.
 • 2-3 year- old age group is more focused on listening and speaking skills, students are expected to construct only very simple sentences. Students are encouraged to express themselves orally by questions such as “what do you mean by that?” or “what did you want us to see here?” They are given opportunities to make observations and investigations to prepare them for visual language.

 

Non-Native Language Support

In case, any non-native Turkish speakers are enrolled, they will be provided with extra help during lessons. First a session between the parent, home-room teacher and pedagogue will be held to decide on the student’s level in need of support. Regarding this level, a number of times per week is determined to have an extra lesson parallel to the Turkish language instruction.

Matters concerning safety and other essential information will always be announced in both languages.

For students who have weaknesses in their linguistic development or language skills, another session maybe held with the teacher and pedagogue to inform the parent in how to provide additional help.

English as a Foreign Language

 • Students meet a foreign language in a social and cultural context.
 • Teachers create a positive and intriguing learning environment for student motivation.
 • Teachers encourage confidence in students to use English spontaneously.
 • Students are exposed to English in every way through activities of music, dance, drama, stories, hands-on, games, etc. to address their different interests, skills and learning style.
 • In English courses, teachers focus on the transdisciplinary theme by the key words that are used by home-room teachers.
 • Students embrace the acts in both two languages by repetition of the essential agreements and instructions in English.
 • English is introduced as a living language by introducing essential daily elements such as numbers, colors, days and weather.
 • Only 6 year-old age group is introduced German as a second foreign language by half an hour-a week, so that they become internationally-minded world citizens by being exposed to another different culture.
 • Library resources are used for visual stimulation and to create an awareness for written English language.
 • During their foreign language learning which is formed according to different areas of interests and learning needs, student success in classroom activities is observed. At the end of the unit of inquiry they are given an opportunity to present their learning and foreign language skills.

 

Arts Classes

 • Students first verbally express their ideas on the central idea and then transform the talk into a play, sometimes through gestures and mimics or musical instruments.
 • Rhythm is studied by using the rhythmic structure of speech. Students benefit from this work in articulation, syllabification and verbal language development.
 • Reading is an interactive process. Stories and tales are used to express feelings. Works of written language is supported by dance and drama.
 • Students are asked to reflect on the music after reading about famous composers’ lives and listening to their music.
 • Students listen to certain music, they use their imagination and comment on how the music make them feel or think.
 • Names of the applied techniques, tools and materials are used by the students.
 • Students practice listening skills while acquiring knowledge about famous artists and their work, afterwards children reflect on what they have learned by commenting verbally.
 • Students are given verbal feedback on their work and their attention is drawn to new words.
 • Library resources contribute to the classes visually through the technique and expression, which inspire the students. Art books answer the curiosity children have for arts.

 

Personal, Social and Physical Education

 • Students meet with sports terms and learn to talk about their bodies.
 • Books and stories about health are read, examined. Foods and nutrition is discussed in the classroom, so that children can produce ideas about healthy nutrition and a balanced diet.
 • While playing games to attract students’ attention and meet their learning needs, students learn how to communicate with each other socially.
 • “We” language is used widely in the school to reflect the team spirit and collaboration.
 • Every term, “The Politest Class” is elected to encourage students to use greeting words in social environments confidently.

 

 

ASSESSMENT

Teachers assess and report students’ activities and linguistic developments considering the school’s assessment policy. They make self-assessment about renewing themselves.

RESOURCES

Our library is expanded every year with new resources to meet students’ needs in native and foreign language.  Library resources are separated in two parts, which are prepared for the main language of instruction Turkish and foreign language English. There are resources suitable for the age groups such as fiction and non-fiction books, game cards, magazines. Some of the resources are grouped under the transdisciplinary themes. In a separate part, there are resources for teachers to use in stand-alone language and maths studies.

It is planned that library will be diversified with resources of different languages and culture. In the beginning of each academic year, the teacher responsible for the library give directions to the school management according to the teacher and student needs. In addition, resource boxes are kept for use throughout the themes.

RESPONSIBILITIES

School Management is responsible with;

 • Ordering and purchasing the resources necessary for the library.
 • Providing opportunities for the professional development of the staff.
 • Creating time for the teachers to plan their language teaching practices.
 • Promoting school’s language philosophy.
 • Continuity of the Language Policy steering comitee.
 • Setting an example for the school community by acting according to the philosophy, objectives, and practices that are indicated in the Language Policy.

 

PYP Coordinator is responsible with;

 • Checking if the resources are adequate to facilitate the PYP programme course.
 • Following the Language Policy is in accordance with the PYP programme standard and practices.
 • Helping and guiding teachers through their language teaching planning.
 • Promoting school’s language philosophy.
 • Communicating that school-parents-environment should be in cooperation.
 • Setting an example for the school community by acting according to the philosophy, objectives, and practices that are indicated in the Language Policy.

Teachers are responsible with;

 • Guiding students and encouraging them to reflect on their learning.
 • Developing techniques and resources that will contribute students’ verbal, written and visual language skills.
 • Reporting students’ linguistic development to their parents.
 • Planning by considering students’ interests, learning styles and skills.
 • Their own professional development as life-long learners.
 • The teacher community builds a reading chain to develop language among themselves.
 • Creating an environment for age appropriate and meaningful discussion.
 • Keeping track of current system of education and programmes to prepare students for primary school.
 • Setting an example for the school community by acting according to the philosophy, objectives, and practices that are indicated in the Language Policy.

Students are responsible with;

 • Owning their learning process and reflect on their learning.
 • Taking good care of the library resources.

Parents are responsible with;

 • Setting an example for the school community by acting according to the philosophy, objectives, and practices that are indicated in the Language Policy.
 • Keeping track of the child’s linguistic development and supporting the knowledge, enthusiasm and curiosity that is built in school.