DİL POLİTİKASI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DİLİN ÖNEMİ

Dil, insana özgü ve güçlü bir iletişim ve öğrenme aracıdır. Öğrencilerimiz, büyürken öğrenip kullandıkları, çevrelerini algılamış oldukları dille etkin birer birey olurlar. İnsanlar dili, düşüncelerini, duygularını, tutumlarını, inanç ve değer yargılarını anlatmada bir araç olarak kullanırlar.
Dil gelişimi ise, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun şekilde kullanılmasını, evrelerine ayırarak açıklamaktadır. Çocuk doğumdan itibaren dil öğrenmeye başlamaktadır.
Dilin kazanılması ve gelişimi konusunda çalışmalar yapan dil bilimciler, özellikle okul öncesi yılların dil gelişimi bakımından çok önemli olduğu konusunda birleşmektedirler. 
    
• Chomsky, çocuğun kendine göre gramer yapısı geliştirmesini kalıtımsal mekanizma ile açıklamaktadır. Bu mekanizmanın en verimli çalıştığı, hassas olduğu erken yaş dönemine ise “kritik dönem” adını vermiştir.
• Piaget ise çocuğun duyu-hareket yoluyla düşüncelerinin geliştiği ve gelişen bu düşüncelerin konuşmalarında yansıdığı tanısındadır. Piaget’ye göre, bu durumda dil gelişiminde en önemli faktör düşüncenin gelişimidir.
• Skinner, çocuğun dili operant şartlanma ile öğrenmekte olduğunu belirtmektedir. Dili öğrenmede pekiştireçlerin önemli rolü olduğunu vurgular.
Yapılan tüm çalışmalar ve açıklanan tüm yaklaşımlar çocukların dil edinimde kritik dönemin çok önemli bir yeri olduğunu belirtiyor ve çocuklara bu kritik dönemde dil edinimlerini sağlamaları için tüm imkanların sunulması gerektiğine dikkat çekiliyor.

OKUL TOPLUMUMUZUN DİL PROFİLİ

Özel Egeberk Anaokulu olarak 3-6 yaş aralığındaki öğrencilerimizin ana dil edinimi ve gelişimindeki kritik dönem içerisinde olduğunun farkındayız. 2015-2016 eğitim yılı başlangıcında uygulanan an dil profili anketlerine göre, okulumuz öğrenci, veli ve çalışanlarının tamamının anadili Türkçedir. Bu sebeple öğrencilerimizin yaş grubunun dil gelişimi için hassasiyetini de göz önünde bulundurarak ana öğretim dili olarak yalnızca Türkçe kullanıyoruz. 
Anketlerde velilerin %75’i yabancı dil olarak İngilizce kullandığını, %10’luk bir kısım ise Almanca, Fransızca, Rusça, Bulgarca dillerinden birinin ikinci yabancı dili olduğunu belirtmiş. Çalışanlarımızın %10’unun yabancı dili İngilizce, bu dilimden iki kişinin ikinci yabancı dilleri de Almanca ve İspanyolcadır. Öğrencilerimize her yaş grubunda, büyüdükçe artan saatlerle İngilizce yabancı dil dersleri verilmektedir. 
Velilerimizin %70’i yabancı dil öğreniminin çok önemli olduğunu, %20’si önemli gördüğünü, %10’u ise orta düzeyde bulduğunu belirtmiş, çoğunluğu öğrencilerimizin ana dil gelişimini sürekli takip ettiklerini ve ana dil gelişimi için çaba gösterdiklerini, yabancı dil gelişimini ise sık sık takip ettiklerini ve yabancı dil gelişimi için bazen çaba gösterdiklerini iletmişlerdir.
Anketlerde ayrıca gözlem ve görüşlerine yer verilen velilerimizin çoğu okula başladığı zamandan itibaren çocuklarının ana dil gelişiminde çok hızlı ilerleme gözlemlediklerini kaydetmiş, yabancı dile karşı da çok fazla şevk ve ilgi artışı yaşadıklarını eklemişlerdir.
Dil Profili anketi okul topluluğumuza yeni katılan tüm veli, öğrenci ve çalışanlarına uygulanır.

OKUL DİL FELSEFESİ

Dil öğrenmeyi şekillendiren birbirine bağımlı pek çok bilişsel, etkili ve sosyal etmenin merkezinde yer alır. Okullarda Dil Politikası Uygulamak, Corson (1999) 
Dil; kendimizi ifade etmede, başkalarıyla iletişim kurmada, bilgi inşa etmede ve dünyayı anlamada kullandığımız bir araçtır. Dil, düşünme ve anlama etkinliğimizi destekleyerek daha da ileriye taşır. Çünkü çocuğun dış dünyayı algılaması ve onunla etkileşime girmesi bilişsel sürecin gelişimiyle yakından ilgilidir. Bilişsel sürecin gelişimi ise etkileşime dayanmaktadır. Bu etkileşimi sağlayan tek faktör dildir ve biz de okul olarak dil gelişimine büyük önem vermekteyiz. Aynı sebeplerden, dil disiplinlerüstü öğrenme için de bir anahtardır ve bu anahtarı kullandıkları için okulumuzdaki her öğretmen aslında birer dil öğretmenidir. 
Öğrenciler dil öğrenirken de gözlemlerle etrafını dinleyerek başlar, tekrarlayarak ve sorular sorarak ilerler ve geliştirir, yaşayarak öğrendiği dil yapılarını anlamlandırır. Bu süreçte öğretmen yönlendirmesi ve akran desteği önemli olduğu gibi dışarıdan maruz kaldığı dilin her kullanım şekli, kendi kullanımını da şekillendirmeye etki edecektir. 
Çocukların okul öncesi dönemde bilişsel olarak yabancı bir dil öğrenebilecek donanıma sahip olmaları dolayısıyla 3-6 yaş döneminde yabancı dil öğrenmeye başlarsa anadili gibi rahatlıkla öğrenebileceği inancına sahibiz. Bu nedenle İngilizce yabancı dil saatlerinde çocuklarda ikinci bir dile karşı pozitif tutum ve merak duygularını oluşturmak, çocukların bu dili kullanabilecekleri uygun ortamı sağlamak önemlidir.

AMAÇLARIMIZ

Öğrencilerin;
• Dikkatle dinleme ve dinlediklerini anlama becerilerini güçlendirmek.
• Özgüven ile akıcı ve anlaşılır şekilde konuşmalarını sağlamak.
• Hayal etme güçlerini, yaratıcıklarını ve eleştirel farkındalıklarını geliştirmek.
• Doğru sesletim tonlama ve vurgulama için gerekli desteği vermek.
• Disiplinlerüstü bir işleyiş ile bilgi inşa etmelerine ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmak.
• Metin alıştırma kitapları yerine, kütüphane temelli bir dil öğrenimi sayesinde kelime dağarcıklarını geliştirmek.
• Nezaket sözcüklerini kullanarak sosyal iletişimlerini şekillendirmek.
• Hata yaparak öğrenmelerini desteklemek.
• Yazı yazmaya kendiliğinden bir merak geliştirmesini sağlamak ve yazma sürecini başlatmak.
• Kültürler-arası farkındalığını beslemek ve yabancı dillere karşı pozitif tutum geliştirmek.
• Dil eğitimi için teknolojiyi kullanmak, bir yandan da teknoloji diline yakınlaşmalarını sağlamak.
• Malzemelerde kendi beceri, seviye ve ilgi alanlarına uygun seçim olanağı tanımak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan yaş gruplarına göre dil gelişimi özelliklerini öğrencilerde takip etmek de dil eğitimi amaçlarımız arasındadır. 
Bu özellikler 36-42 ay için;
‘’Kim, ne, nerede, neden” gibi soruları sorar.
Oyunları ya da yaptığı etkinlikleri başkasına anlatır.
Dört ve daha fazla kelimeden oluşan cümleleri kurar.
Şarkı tekerleme söyler.
Resimde gördüklerini anlatır.
42-54 ay için;
Herkes tarafından anlaşılır şekilde konuşur.
Ayrıntılı cümleler kurarak konuşur.
Bir konu hakkında öyküler anlatır.
Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.
Birkaç ses (l,s,r,z,ç)dışında sesleri doğru söyler.
54-66 ay için;
Günlük deneyimlerini anlatır.
Anlamını bilmediği kelimeleri sorar. Kelime dağarcığı artmıştır.
Dinlediği bir öyküyü anlatır
Soru sözcüklerini yanıtlar.
Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür.
şeklinde listelenmiştir.

UYGULAMA 

Ana Dil Dersleri
• 3 yaş grubu haftada 5 saat, 4 yaş grubu haftada 6 saat, 5 yaş grubu haftada 7 saat, 6 yaş grubu ise haftada 8 saat ünite-dışı dil etkinliği uygulamaktadır.
• Öğrencilerin ana dillerini etkin kullanmaları için,  duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine sık sık olanak sağlanır. 
• Sözcük dağarcıklarını geliştirmek, kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini ve ses tonunu doğru ayarlayabilmelerine yardımcı olmak için kitap saatleri, sunumlar ve sinevizyon gibi araçlar kullanılır. Bu araçların canlandırma, yeniden anlatma, görsel ve sözel yollarla yorumlanması gibi çalışmalar gerçekleştirilir. 
• İletişim becerilerini artırmak için her zaman sosyal etkileşim teşvik edilir.
• Ayrıca belirlenen bir konu çerçevesinde; düşünme, fikir yürütme, problem çözme, kavram haritası oluşturma gibi çalışmalar yapılarak öğrencilerimizin yeni bilgiler edinmesi, düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve edinilen bilgilerin bir üst seviyeye ve diğer disiplinlere transfer edilmesi sağlanmaktadır.
• Dil etkinliği çalışmalarında öğretmenler, 
     o yaratıcılığı güçlendirmek için hikaye  ve masallar,
     o akılda kalıcılığı sağlamak için şarkılar, tekerlemeler,
     o tahmin yürütme düşünce becerilerini geliştirmek için bilmeceler,
     o seste vurgulama tonlama becerilerini geliştirmek için özel günlerde şiirler
kullanır ve görselden sözele doğru bir yaklaşım izler.

• Ünite-dışı dil çalışmalarında yazı yazmaya hazırlık için ses, görsel okuma ve işitsel algı çalışmaları yapılır.
• Ortak eğitim dili Türkçe olduğu için etkinlikler ve dil çalışmaları dışında da sınıf rutinleri, sohbet ve yönergelerle de dil kullanım alışkanlıkları pekiştirilir.
• Öğretmenler dil kullanımında örnek olur ve sorularını yönlendirerek dönüşümlü düşünmeye teşvik eder, öğrenciler gözlemleyerek kendiliğinden alır.
Anadili Farklı Olanlar İçin Dil Desteği
Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin okulumuza kayıt olması durumunda, dersler sırasında fazladan yardım sağlanacaktır. Öncelikle veli, sınıf öğretmeni ve pedagog ile bir oturum gerçekleştirilerek, öğrencinin destek ihtiyacının seviyesi belirlenecektir. Bu seviye göz önünde bulundurularak Türkçe yürütülen derslere paralel olarak haftada belirli bir saat kadar ilave ders alması sağlanacaktır. 
Güvenlik ve diğer temel bilgileri ilgilendiren konularda bilgilendirme her zaman her iki dilde de yapılacaktır.
Dil gelişiminde veya dil becerilerinde zayıflık gösteren öğrenciler için öğretmen ve pedagog ile başka bir oturum planlanıp, veliye nasıl ilave yardımda bulunabileceği ile ilgili bilgilendirme yapılabilir.
İngilizce Yabancı Dil Dersleri
• Öğrenci sosyal ve kültürel anlamda yabancı bir dille tanıştırılır.
• Öğrenci motivasyonunu sağlamak için olumlu ve merak uyandırıcı bir öğrenme ortamı oluşturulur.
• Öğrencilerin İngilizceyi spontane olarak kullanabilmeleri için güven duyguları geliştirilir.
• Öğrencilerin ilgi alanlarına, becerilerine ve öğrenme stillerine göre müzik, dans, drama, hikaye, el işi, oyunlar, ve günlük yaşam gibi farklı aktivitelerle her yönden yabancı dile maruz bırakılmaları sağlanır.
• 3 yaş öğrencileri haftada 3 saat , 4 yaş grubu öğrencileri haftada 4 saat, 5 yaş grubu haftada 5 saat ve 6 yaş grubu ise haftada 10 saat İngilizce dersi görür.

Değerlendirme
Öğretmenler okul değerlendirme politikasını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin dil çalışmalarını ve dil gelişimini değerlendirir, raporlayarak kayıt altına alırlar.

KAYNAKLAR

Okul kütüphanemiz öğrencilerin anadil ve yabancı dil gereksinimlerini karşılayacak üzere her yıl yeni kaynaklarla geliştirilmektedir. Okulumuzda kullanılan ana dil olan Türkçe ve yabancı dil olan İngilizce için kütüphanede iki ayrı bölüm hazırlanmıştır. Bu iki bölümde de kurgu olan ve kurgu olmayan kitaplar, oyun kartları, dergiler gibi yaş gruplarına uygun kaynaklar bulunmaktadır. Kaynakların hepsi disiplinlerüstü temalara göre gruplandırılmıştır. Ayrıca bir kısımda da öğretmenlerin ünite-dışı dil ve matematik çalışmaları için örnek dosya ve kitapçıklarını bulundurur. 
Farklı dil ve kültürlere ait daha fazla kaynak ile çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında kütüphane sorumlumuz öğretmenlerin ve öğrencilerin kaynak ihtiyaçları doğrultusunda okul idaresine yönlendirme sağlar.

SORUMLULUKLAR

Okul İdaresi;
• Kütüphaneye eklenecek kaynakların sipariş ve alımıyla,
• Çalışanların mesleki gelişimi için olanak sağlamakla,
• Öğretmenlerin dil eğitimi uygulamalarını planlamaları için zaman tanımakla,
• Okulun dil felsefesini teşvik etmekle,
• Dil politikası yürütme komitesinin sağlıklı devamlılık sağlamasıyla,
• Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

PYP Koordinatörü;
• Kaynakların PYP programının işleyişine olanak sağlayacak yeterlilikte olmasını kontrol etmekle,
• Dil politikasının PYP program standart ve uygulamalarına uygunluğunu takip etmekle,
• Öğretmenlerin dil eğitimi uygulamalarını planlamalarına yardımcı olmak ve yönlendirmekle,
• Okulun dil felsefesini teşvik etmekle,
• Okul-aile-çevrenin işbirliği içinde olması gerektiğini iletmekle,
• Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

Öğretmenler;
• Öğrencileri yönlendirerek dönüşümlü düşünmeye teşvik etmekle,
• Öğrencilerin sözel, yazılı ve görsel dil gelişimine katkıda bulunacak yöntemler ve kaynaklar geliştirmekle,
• Öğrencilerin dil gelişimini velilere raporlamakla,
• Öğrencilerin ilgi alanları, öğrenme stillerini ve becerilerini göz önünde bulundurarak uygun planlamalar yapmakla,
• Yaşam-boyu öğrenen bireyler olarak kendi mesleki gelişimleriyle,
• Yaş grubuna uygun ve anlamlı bir tartışma ortamı yaratmakla,
• İlköğretime hazırlanmaları için güncel eğitim sistemi ve programlarını takip etmekle,
• Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

Öğrenciler;
• Kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak, dönüşümlü düşünmekle,
• Kütüphane kaynaklarının iyi kullanımıyla sorumludur.

Veliler;
• Okul dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle,
• Çocuğunun dil gelişimini takip etmek ve okulda inşa ettiği bilgiyi, şevk ve merak duygularını evde desteklemekle sorumludur.