DİL POLİTİKASI

Yürütme Komitesi

Bu dil politikası aşağıda adı geçen temsilcilerin oluşturduğu yürütme komitesi tarafından Ekim 2019 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.

 

 

 

ADI SOYADI

GÖREVİ

1.

Nesrin CİVAN

Okul Müdürü

2.

Meltem BAHAR

Müdür Yardımcısı

3.

Meryem ÖZTÜRK

PYP Koordinatörü

4.

Buket GÜVEN

Anaokulu Öğretmeni

5.

Seda DENK

Anaokulu Öğretmeni

6.

Havva ORDU

Memur

7.

Betül DEMİRHAN

Temizlik Personeli

8.

Fatma Aktürk Veli

9.

Gözde Kırlı Özer Veli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Öncesi Eğitimde Dilin Önemi

Dil, insana özgü ve güçlü bir iletişim ve öğrenme aracıdır. Öğrencilerimiz, büyürken öğrenip kullandıkları, çevrelerini algılamış oldukları dille etkin birer birey olurlar. İnsanlar dili, düşüncelerini,duygularını,tutumlarını,inanç ve değer yargılarını anlatmada bir araç olarak kullanırlar.

Dil gelişimi ise, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun şekilde kullanılmasını, evrelerine ayırarak açıklamaktadır. Tüm öğretmenler dil öğretmenleridir, çünkü tüm öğrenmenler dil yoluyla gerçekleşir. Bu, özellikle öğrenme ve öğretimin dil gelişimine güçlü bir şekilde odaklandığı ilk yıllarda belirgindir.

 

Dil sayesinde, öğrenciler :

 • Açık kimliklerini tanırlar. Uluslararası farkındalıkları gelişir
 • Okuryazar olurlar.
 • Etkili sorgulayıcılar olurlar.
 • İletişim kurma becerileri gelişir.
 • Problem çözme ve iletişim becerileri gelişir.

 

Dilin bir ders yada ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle yapılan çalışmalarımız, dilin gelişmesine, bireyler arası iletişimin kuvvetlenmesine, farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip dünya vatandaşı olması beklenen yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

 

Okul Toplumumuzun Dil Profili

Özel Egeberk Anaokulu olarak 3-6 yaş aralığındaki öğrencilerimizin ana dil edinimi ve gelişimindeki kritik dönem içerisinde olduğunun farkındayız. 2015-2016 eğitim yılı başlangıcında uygulanan ana dil profili anketlerine göre, okulumuz öğrenci, veli ve çalışanlarının tamamının anadili ‘’Türkçe’’dir.Bu sebeple öğrencilerimizin yaş grubunun dil gelişimi için hassasiyetini de göz önünde bulundurarak ana öğretim dili olarak yalnızca Türkçe kullanıyoruz.

Anketlerde velilerin %75’i yabancı dil olarak İngilizce kullandığını, %10’luk bir kısım ise Almanca, Fransızca, Rusça, Bulgarca dillerinden birinin ikinci yabancı dili olduğunu belirtmiş. Çalışanlarımızın %10’unun yabancı dili İngilizce, bu dilimden iki kişinin ikinci yabancı dilleri de Almanca ve İspanyolcadır. Öğrencilerimize her yaş grubunda, büyüdükçe artan saatlerle İngilizce yabancı dil dersleri verilmektedir.

Velilerimizin %70’i yabancı dil öğreniminin çok önemli olduğunu, %20’si önemli gördüğünü, %10’u ise orta düzeyde bulduğunu belirtmiş, çoğunluğu öğrencilerimizin ana dil gelişimini sürekli takip ettiklerini ve ana dil gelişimi için çaba gösterdiklerini, yabancı dil gelişimini ise sık sık takip ettiklerini ve yabancı dil gelişimi için bazen çaba gösterdiklerini iletmişlerdir.

Anketlerde ayrıca gözlem ve görüşlerine yer verilen velilerimizin çoğu okula başladığı zamandan itibaren çocuklarının ana dil gelişiminde çok hızlı ilerleme gözlemlediklerini kaydetmiş, yabancı dile karşı da çok fazla şevk ve ilgi artışı yaşadıklarını eklemişlerdir.

Dil Profili anketi okul topluluğumuza yeni katılan tüm veli, öğrenci ve çalışanlarına uygulanır.

 

Okul Dil Felsefesi

Dil; öğrenme ve öğretme, kendinle ve başkalarıyla ilişkileri, bağlamla çevreye ve dünyayla ilişkilere bağlı sosyal eylemlerdir. Dil , yalnızca insana özgü olan; düşüncelerinin, duyguların ve isteklerin, iradeyle üretilmiş semboller kullanarak iletilmesini sağlayan ve içgüdüsel olmayan bir yöntemdir. Dil olmasaydı pek tabi olarak iletişim de sınırlı kalırdı. Çünkü çocuğun dış dünyayı algılaması ve onunla etkileşime girmesi bilişsel sürecin gelişimiyle yakından ilgilidir. Bilişsel sürecin gelişimi ise etkileşime dayanmaktadır. Bu etkileşimi sağlayan tek faktör dildir ve biz de okul olarak dil gelişimine büyük önem vermekteyiz. Aynı sebeplerden, dildisiplinlerüstü öğrenme için de bir anahtardır ve bu anahtarı kullandıkları için okulumuzdakiher öğretmen aslında birer dil öğretmenidir.

Öğrenciler dil öğrenirken de gözlemlerle etrafını dinleyerek başlar, tekrarlayarak ve sorular sorarak ilerler ve geliştirir, yaşayarak öğrendiği dil yapılarını anlamlandırır. Bu süreçte öğretmen yönlendirmesi ve akran desteği önemli olduğu gibi dışarıdan maruz kaldığı dilin her kullanım şekli, kendi kullanımını da şekillendirmeye etki edecektir.

Çocukların okul öncesi dönemde bilişsel olarak yabancı bir dil öğrenebilecek donanıma sahip olmaları dolayısıyla 3-6 yaş döneminde yabancı dil öğrenmelerindeki amaç çoklu düşünmelerini, odaklanma becerilerini geliştirmelerini, kültürleri daha yakından tanımalarını sağlar. Bu nedenle İngilizce yabancı dil saatlerinde çocuklarda ikinci bir dile karşı pozitif tutumve merak duygularını oluşturmak, çocukların bu dili kullanabilecekleri uygun ortamı sağlamak önemlidir. Öğrencilerin farklı bir dilde iletişim kurarken kendilerine güvenmeleri, öğrendiklerini çekinmeden günlük hayatlarında kullanabilmeleri ve bu yolda sorgulama sürecinde yabancı dili daha etkin kullanmaları amaçlanmaktadır.

Amaçlarımız

Öğrencilerin;

 • Dili etkili bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek.
 • Ev ve aile dillerini, uygun olan diğer dilleri kullanarak, önceki bilgileriyle pekiştirmek.
 • Mantıksal düşünerek odaklanma becerilerini geliştirmek.
 • Öğrenmenin önündeki dil engellerini ve bunları nasıl kaldıracağımızı düşünmek.
 • Disiplinlerüstü bir işleyiş ile düşünce ve zekanın gelişimlerine destek olmak.
 • Öğrencilerin farklı kültürlerdeki bakış açılarını anlamak, dili keşfetme aracı olarak görmelerini sağlamak.
 • Sosyal iletişimlerini şekillendirirken karşılıklı incelik ve nazik sözcükler kullanmak ve benimsemek.
 • Hata yaparak öğrenmelerini desteklemek.
 • Çok dilli olarak ve dil anlayışımızı derinleştirerek, iletişim kurmamızı sağlayan bir yolculuktur.
 • Öğrenciler, ilişkileri iletmek ve sürdürmek için teknolojiler kullanarak birbirine bağlı, mobil bir küresel toplulukta gelişmek.
 • Öğrenen toplulukları dili, daha barışçıl bir dünya oluşturmak için kullanmak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan yaş gruplarına göre dil gelişimi özelliklerini öğrencilerde takip etmek de dil eğitimi amaçlarımız arasındadır.

 

Bu özellikler;

36-42 ay için:

‘’Kim, ne, nerede, neden” gibi soruları sorar.

Oyunları ya da yaptığı etkinlikleri başkasına anlatır.

Dört ve daha fazla kelimeden oluşan cümleleri kurar.

Şarkı tekerleme söyler.

Resimde gördüklerini anlatır.

42-54 ay için:

Herkes tarafından anlaşılır şekilde konuşur.

Ayrıntılı cümleler kurarak konuşur.

Bir konu hakkında öyküler anlatır.

Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.

Birkaç ses (l,s,r,z,ç)dışında sesleri doğru söyler.

54-66 ay için:

Günlük deneyimlerini anlatır.

Anlamını bilmediği kelimeleri sorar. Kelime dağarcığı artmıştır.

Dinlediği bir öyküyü anlatır

Soru sözcüklerini yanıtlar.

Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür

şeklinde listelenmiştir.

 

Uygulama

Ana Dil Dersleri

 • Tüm yaş gruplarımızda ana dil etkinliği uygulanmaktadır. Yabancı dil etkinliği 3 yaş gruplarında haftada 5 saat, 4 yaş gruplarında 10 saat, 5 yaş gruplarında 15 saat, 6 yaş gruplarında 15+2(almanca) uygulanmaktadır.
 • Öğrencilerin ana dillerini etkin kullanmaları için, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine sık sık olanak sağlanır.
 • Sözcük dağarcıklarını geliştirmek, kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini ve ses tonunu doğru ayarlayabilmelerine yardımcı olmak için kitap saatleri, sunumlar ve sinevizyon gibi araçlar kullanılır. Bu araçların canlandırma, yeniden anlatma, görsel ve sözel yollarla yorumlanması gibi çalışmalar gerçekleştirilir.
 • İletişim becerilerini artırmak için her zaman sosyal etkileşim teşvik edilir.
 • Ayrıca belirlenen bir konu çerçevesinde; düşünme, fikir yürütme, problem çözme, kavram haritası oluşturma gibi çalışmalar yapılarak öğrencilerimizin yeni bilgiler edinmesi, düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve edinilen bilgilerin bir üst seviyeye ve diğer disiplinlere transfer edilmesi sağlanmaktadır.

 

 • Dil etkinliği çalışmalarında öğretmenlergörselden sözele doğru bir yaklaşım izler;
  • Yaratıcılığı güçlendirmek için hikaye, masallar, şarkılar, tekerlemeler,
  • Akılda kalıcılığı sağlamak için,sesinin tonunu, hızını şarkılar ile ayarlamaları
  • Neden sonuç becerilerini geliştirmek için bilmeceler,
  • Atasözü, deyimler ve kafiyelerle tonlama becerilerini geliştirmek.
  • Kısa, basit öykülerle ilgili sorulara yönlendirmek.

 

 • Ünite-dışı dil çalışmalarında yazı yazmaya hazırlık için ses, görsel okuma ve işitsel algı çalışmaları yapılır.
 • Ortak eğitim dili Türkçe olduğu için etkinlikler ve dil çalışmaları dışında da sınıf rutinleri, sohbet ve yönergelerle de dil kullanım alışkanlıkları pekiştirilir.
 • Öğretmenler dil kullanımında örnek olur vesorularını yönlendirerek dönüşümlü düşünmeye teşvik eder, öğrencileri gözlemler.
 • Öğrencilerin derslerde ve tema boyunca yeni öğrendikleri kelimelerden köşe oluşturulur bu sayede farkındalıkları arttırılır.
 • Kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, hayal gücünü ve yaratıcılığı desteklemek için ünitelerde yürüttükleri araştırmaları sergileyen sunumlar yapmalarına olanak sağlanır.
 • Gözlemler aracılığıyla, portfolyo sunumları, anekdod kayıtları gibi stratejileri kullanarak yaş grubuna uygun dil gelişimi değerlendirmesi yapılır.
 • Sınıf arkadaşları tarafından kabul görerek dil yoluyla öğrendiklerini, risk alarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri istenir.
 • Ünite başlangıcında öğrencilerin ön bilgilerini ölçerken disiplinlerüstü temaya dair kelime hazineleri araştırılır.
 • Tam anlamlarını ifade edemediği kelimelerin eksik parçalarını öğrencilere sunarak iskele kurma sistemi uygulanır, bu genellikle ünite başında ön ve süreç değerlendirme çalışmalarında eksik tamamlama çalışmalarıyla uygulanır. Bu çalışmalarda görsel uyarıcılar veya örnekler kullanılabilir.
 • 2-3 yaş grubunda dinleme ve konuşma üzerinde daha çok durulur, öğrencilerin basit cümlelerle kendilerini ifade etmeleri beklenir. Bunu sağlamak için yapılan çalışmalarda sözcüklerin anlamlarını sorgulayarak  ‘’Bu nedir? Neden? Nasıl? Kim?’’  gibi sorularla öğrenci teşvik edilir. Görsel dile hazırlık amacıyla gözlem ve inceleme yapmaları için fırsatlar sunulur.

Anadili Farklı Olanlar İçin Dil Desteği

Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin okulumuza kayıt olması durumunda, dersler sırasında fazladan yardım sağlanacaktır. Öncelikle veli, sınıf öğretmeni ve pedagog ile bir oturum gerçekleştirilerek, öğrencinin destek ihtiyacının seviyesi belirlenecektir. Bu seviye göz önünde bulundurularak Türkçe yürütülen derslere paralel olarak haftada belirli bir saat kadar ilave ders alması sağlanacaktır.

Güvenlik ve diğer temel bilgileri ilgilendiren konularda bilgilendirme her zaman her iki dilde de yapılacaktır.

Dil gelişiminde veya dil becerilerinde zayıflık gösteren öğrenciler için öğretmen ve pedagog ile başka bir oturum planlanıp, veliye nasıl ilave yardımda bulunabileceği ile ilgili bilgilendirme yapılabilir. En büyük desteği kendi yaş gruplarıyla işbirliği yaparak sağlar.

 

İngilizce Yabancı Dil Dersleri

 • Öğrenci sosyal ve kültürel anlamda yabancı bir dille tanıştırılır.
 • Öğrenci motivasyonunu sağlamak için olumlu ve merak uyandırıcı bir öğrenme ortamı oluşturulur.
 • Öğrencilerin İngilizceyi spontane kullanabilmeleri için güven duyguları geliştirilir.
 • Öğrencilerin ilgi alanlarına, becerilerine ve öğrenme stillerine göre müzik,dans,drama,hikaye, el işi, oyunlar ve günlük yaşam gibi farklı aktivitelerle her yönden yabancı dile maruz bırakılmaları sağlanır.
 • İngilizce derslerinde sınıf öğretmenlerinin derslerde disiplinlerüstü temaya dair kullandıkları anahtar sözcükler üzerinde, anadili öğretmeniyle birlikte durulur.
 • Temel anlaşmalar ve komut cümlelerin İngilizce karşılıkları tekrar edilerek öğrenci her iki dilde de davranışı pekiştirmiş olur.
 • Sayılar, renkler, günler, hava durumu gibi temel kavramların İngilizce karşılıkları verilerek yabancı dil yaşayan bir dil haline getirilmiş olur.
 • Sadece 6 yaş öğrencileri haftada 2 saat Almanca dili eğitimi görerek öğrencilerin farklı bir dilin olduğunu anlamalarına katkıda bulunulur.
 • İngilizce yazılı dile ait bir farkındalık yaratmak ve görsel simülasyon için kütüphanedeki kaynaklar kullanılır.
 • Farklı ilgi alanlarına göre şekillenen yabancı dil öğrenimi süresince, öğrencilerin ders içinde uygulamalardaki başarısı gözlemlenir. Tema sonunda sonuç değerlendirme sırasında kavradıkları konu ve yabancı dil becerilerini gösterme fırsatı sunulur. Bu tür uygulamalarla çocukların görsel ve işitsel yetenekleri ölçülür.

Sanat Dersleri

 • Öğrenciler ünitenin anafikri doğrultusunda önce sözel olarak fikirlerini ifade eder, sonra konuştuklarını oyun diline dönüştürürler. Bu bazen jest ve mimiklerle bazen de müzik aletleriyle yapılır.
 • Konuşmanın içindeki ritmik yapıyı kullanarak ritim çalışmaları yapılır. Bu çocukların heceleme ve sözel dil gelişimine katkıda bulunur.
 • Okuma süreci etkileşimli bir süreçtir. Duyguları ifade etme noktasında hikayeler, masallar kullanılır. Yazılı dil kullanılarak yapılan çalışmalar da dans ve canlandırma ile desteklenir.
 • Bestecilerin hayat hikayeleri okunarak müzikleri dinletilir, çocuklardan müzikleri sözel olarak yorumlamaları istenir.
 • Dinlenilen müziklerin ne ifade ettiği ve nasıl hissettirdiği konusunda hayal kurularak yorumlamalar yapılır.
 • Uygulanan teknik, araç ve malzemelerin isimlerinin öğrenciler tarafından kullanılabilmesi sağlanır.
 • Tanınmış ressamların resimleri ile ilgili bilgiler alırken dinleme, arkasından da bu bilgiler ışığında yorumlama yapılır.
 • Öğrencilere çalışmaları ile ilgili detaylı sözel geri-bildirimlerde bulunarak, farklı kelimelere dikkatleri çekilir.
 • Kütüphane kitaplarının görselleri teknik ve anlatımdaki gücü derse katkıda bulunur, öğrencilere ilham verir. Sanat kitapları merak ettiklerine cevap verir.

 

Kişisel, Toplumsal ve Fiziksel Eğitim

 • Öğrenciler spor terimleri ile tanışırlar ve vücutlarından bahsetmeyi öğrenirler.
 • Sağlıkla ilgili kitaplar ve hikayeler okunur, incelenir. Besinler ve su tüketimi hakkında konuşulur, sağlıklı beslenme ile ilgili fikirler üretebilirler.
 • Çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla oyunlar oynanırken birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarını öğrenirler.
 • Öğrencilerin takım ruhunun farkına varmaları için biz dili kullanılır.
 • Her ay “En Nezaketli Sınıf” seçilerek öğrencilerin sosyal ortamlarda nezaket sözcüklerini kendine güvenle kullanmaları teşvik edilir.

 

Değerlendirme

Öğretmenlerokul değerlendirme politikasını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin dil çalışmalarını ve dil gelişimini değerlendirir, raporlayarak kayıt altına alırlar. Kendilerini yenilemeleri konusunda özdeğerlendirme yaparlar.

 

Kaynaklar 
Okul kütüphanemiz öğrencilerin anadil ve yabancı dil gereksinimlerini karşılayacak üzere her yıl yeni kaynaklarla geliştirilmektedir. Okulumuzda kullanılan ana dil olan Türkçe ve yabancı dil olan İngilizce için kütüphanede iki ayrı bölüm hazırlanmıştır. Bu iki bölümde de kurgu olan ve kurgu olmayan kitaplar, oyun kartları, dergiler gibi yaş gruplarına uygun kaynaklar bulunmaktadır. Kaynakların hepsi disiplinlerüstü temalara göre gruplandırılmıştır. Ayrıca bir kısımda da öğretmenlerin ünite-dışı dil ve matematik çalışmaları için örnek dosya ve kitapçıklarını bulundurur.

Farklı dil ve kültürlere ait daha fazla kaynak ile çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında kütüphane sorumlumuz öğretmenlerin ve öğrencilerin kaynak ihtiyaçları doğrultusunda okul idaresine yönlendirme sağlar. Ayrıca kaynak kutuları bulundurularak, temalar boyunca kullanılmak üzere canlı tutulur.

 

Sorumluluklar

Okul İdaresi;

 • Kütüphaneye eklenecek kaynakların sipariş ve alımıyla,
 • Çalışanların mesleki gelişimi için olanak sağlamakla,
 • Öğretmenlerin dil eğitimi uygulamalarını planlamaları için zaman tanımakla,
 • Okulun dil felsefesini teşvik etmekle,
 • Dil politikası yürütme komitesinin sağlıklı devamlılık sağlamasıyla,
 • Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

 

PYP Koordinatörü;

 • Kaynakların PYP programının işleyişine olanak sağlayacak yeterlilikte olmasını kontrol etmekle,
 • Dil politikasının PYP program standart ve uygulamalarına uygunluğunu takip etmekle,
 • Öğretmenlerin dil eğitimi uygulamalarını planlamalarına yardımcı olmak ve yönlendirmekle,
 • Okulun dil felsefesini teşvik etmekle,
 • Okul-aile-çevrenin işbirliği içinde olması gerektiğini iletmekle,
 • Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

Öğretmenler;

 • Öğrencileri yönlendirerek dönüşümlü düşünmeye teşvik etmekle,
 • Öğrencilerin sözel, yazılı ve görsel dil gelişimine katkıda bulunacak yöntemler ve kaynaklar geliştirmekle,
 • Öğrencilerin dil gelişimini velilere raporlamakla,
 • Öğrencilerin ilgi alanları, öğrenme stillerini ve becerilerini göz önünde bulundurarak uygun planlamalar yapmakla,
 • Yaşam-boyu öğrenen bireyler olarak kendi mesleki gelişimleriyle,
 • Öğretmen topluluğunun, kendi arasında dilini geliştirmek için, okuma zinciri oluşturması.
 • Yaş grubuna uygun ve anlamlı bir tartışma ortamı yaratmakla,
 • İlköğretime hazırlanmaları için güncel eğitim sistemi ve programlarını takip etmekle,
 • Dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle sorumludur.

Öğrenciler;

 • Kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak, dönüşümlü düşünmekle,
 • Kütüphane kaynaklarının iyi kullanımıyla sorumludur.

Veliler;

 • Okul dil politikasında belirtilen felsefe, amaç ve uygulamalara uygun davranmak ve örnek teşkil etmekle,
 • Çocuğunun dil gelişimini takip etmek ve okulda inşa ettiği bilgiyi, şevk ve merak duygularını evde desteklemekle sorumludur.